Løvsethaugen AS har planer om å legge til rette for 30 eneboliger og 11–12 boenheter i konsentrert bebyggelse på et 36 mål stort område på Løvset. Norconsult har vært planlegger.

Ja fra formannskapet

Da Melhus kommune i juni 2015 fikk forespørsel om oppstartsmøte for reguleringsarbeid på den ene eiendommen som inngår i boligplanene, varslet rådmannen at rådmannen ikke ville anbefale oppstart av planarbeidet. Begrunnelsen var fra rådmannens side at boligfeltet ville være i strid med flere av kommunens planer. Avslag godtok ikke formannskapet, og utbyggeren fikk klarsignal til å gå videre. Blant argumentene fra formannskapets side, er at nedre Melhus mangler boliger for familier, og at det er skole og barnehage i nærheten.

Melhus kommune hadde i mai for to år siden samrådsmøte med Fylkesmannen, fylkeskommunen, States vegvesen, Løvsethaugen AS og Norconsult. En rekke punkter ble satt opp etter møtet, og rådmannen nevner blant annet at det vil bli rekkefølgekrav om at blant annet fortau, vanntilførsel og kloakkavløp er tilrettelagt før det gis brukstillatelse til nye boliger. Tirsdag skal formannskapet vurdere detaljplanen for prosjektet Haugen, og dersom det er positiv innstilling, blir detaljplanen lagt ut på høring.

Nødvendig alternativ

Rådmannen peker i saksframlegget til formannskapet at det pr. dags dato er begrenset kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur i området.

Samtidig viser rådmannen til at boligområdet kan være et nødvendig alternativ til blokkleiligheter i Melhus sentrum.