Av Marcel Lanckmans

Viser til artikkel og flere innlegg i lokalavisene om planlagt gangbru over Gaula i Melhus sentrum.

I lang tid har det vært planlagt ei ny gang- og sykkelbru over Gaula, hvor Miljøpakken kan dekke størsteparten av utgiftene. Nå har det kommet et alternativt forslag  fra Martin Melhuus, om å montere et påheng på Melhusbrua til gang- og sykkelformål, som så langt vil være realiserbart. Ut fra det som har kommet frem vil påhengs-alternativet gi en langt lavere kostnad og vil dekke samme behovet som å bygge en helt ny gangbru. Om det siste alternativ resulterer i en marginal lengre vei, vil ikke dette være et tungtveiende argument for skoleungdom og andre brukere.

Jeg betaler min (kommune)skatt og mine bompenger (som blant annet går til Miljøpakken) med glede i den trygge forvissning om at jeg og samfunnet ellers får mye igjen for det. Hvis påhengs-alternativet for gang og sykkelvei over Melhusbrua er klart rimeligere (NOK 100.000.000?) enn en ny bru over Gaula (NOK 250.000.000?) så bør dette alternativet velges. De penger som en på denne måten sparer, kan med fordel brukes på andre prosjekter hvor Miljøpakken og Melhus kommune kan bidra med etterlengtede gang og sykkelveier, ikke bare i Melhus sentrum men også i andre deler av kommunen, da vil vi få  mer igjen for pengene!

Jeg håper at beslutningen om hvilket brualternativ som skal vedtas fortsatt vil gjøre at jeg betaler min skatt til kommunen og mine bompenger med glede, dette fordi mine innbetalte penger brukes på en fornuftig måte, og at flere steder i Melhus kommune får etterlengtede gang- og sykkelveier.