Av Martin Melhuus

Gang- og sykkelbru over Gaula – kost/nytte-vurdering

I Melhus er det vedtatt en områdeplan med et helhetlig mål om å etablere et sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i sentrumsområdet. Denne skal knytte skoleområdene på vestsida av Gaula sammen med sentrumsbebyggelsen på østsida. Alt dette er vel og bra.

For å oppnå dette er det slett ikke nødvendig å bygge ei egen gang- og sykkelbru over Gaula. Vel 150 meter sør for foreslått ny bru, ligger Melhusbrua som ble bygget for ca. 20 år siden. Der kan det på nordsida ettermonteres en gang/sykkelbane. Dette er ingeniørmessig en enkel oppgave. Blant politikere som er motstandere av et slikt påheng, er det blitt argumentert med at Melhusbrua ikke er dimensjonert for dette. Dette er ikke riktig!

Ifølge Bruavdelingen i Vegdirektoratet finnes det flere tilsvarende bruer som har fått ettermontert gang/sykkelbane med gitterrister. De er sågar blitt dimensjonert for tungt vedlikehold med en bredde på rundt 3 meter. Hvis man velger å bygge mindre enn 2,5 meters bredde, kan man dimensjonere uten tungt vedlikehold (slik som eksisterende gang/sykkelbane på Gimse Bru).

Det antydes at ei ny gang/sykkelbru vil koste opp imot 250 mill. En påhengsbane vil ifølge Vegdirektoratet koste en brøkdel av dette.

foto
Vel 150 meter sør for foreslått ny bru, ligger Melhusbrua som ble bygget for ca. 20 år siden. Der kan det på nordsida ettermonteres en gang/sykkelbane. Dette er ingeniørmessig en enkel oppgave. Melhusbrua nordside. Foto: privat

Med dette som utgangspunkt reiser det seg noen enkle spørsmål:

1.     Er det blitt foretatt noen kost/nytte-analyse av de to alternativene (påhengsbane kontra separat bru)?

2.     Hvis nei på spørsmål 1, vil kommunen (eller det såkalte konsensusorganet) ta initiativ til at en kost/nytte-analyse blir foretatt?

Når prisforskjellen mellom de to alternativene kanskje er så mye som 200 mill., skal det veldig sterke nytteargumenter til for å velge det dyreste alternativet.

Forstår det slik at pengene til ny bru i hovedsak kommer fra Miljøpakken. Det er ikke noe argument for å sløse med offentlige midler!

Refleksjon: Sist uke hadde jeg en ytring om samme sak i den andre lokalavisa. De siste dagene har jeg fått veldig mange henvendelser. Alle synes det er meningsløst at det skal brukes så mye penger på ei egen gang- og sykkelbru. De skjønner ikke hvordan kommunen tenker. Flere sier de hadde tenkt å ta til motmæle mot prosjektet, men har resignert. - Kommunen kjører sitt eget løp uansett. Prestisjeprosjekt. Samrøre og hestehandel innad i det såkalte konsensusorganet. – I tillegg kom det ytringer som ikke egner seg på trykk.

Min refleksjon etter alle tilbakemeldingene er at flertallet av kommunepolitikerne er i utakt med befolkningen. Virkelighetsoppfatningen er helt forskjellig.  Det er på høy tid at folk flest får innsikt i argumentasjonen for ny bru. Det forventes nå at noen ansvarlige fra «øvrigheta» i kommunen står fram i lokalavisene og svarer på de to spørsmålene og gir en orientering om prosessen og de valg som ligger til grunn for å ekskludere påhengsalternativet.