Av Terje Moxness

Jeg var til stede under møtet i rådhuset den 29. mars der planlegging av ny gangbru over Gaula ble behandlet. Med interesse har jeg lest artikkelen til Eldbjørg Tangvik som står under spalten «meninger» i Trønderbladet 19. april.

Jeg må si meg enig i deler av de betraktningene som Eldbjørg Tangvik legger fram i sin artikkel. Jeg oppfatter imidlertid Eldbjørg Tangvik sitt innlegg i Trønderbladet slik at representanter for Melhus kommune bør ta kontakt med fylkeskommunen for å ruste opp Gjømsbrua (Gimse bru red. anm.) til ei ren gang- og sykkelvei-bru. Ved et slikt alternativ faller mulighetene til å passere Gjømsbrua med biler helt bort. Det må kunne tenkes løsninger også for biltrafikk.

– Etter min oppfatning er det ikke godt nok gjennomtenkt verken økonomisk eller med tanke på fremtidig høyaktuell infrastruktur å anlegge ei ny gangbru mellom gamle Gjømsbrua og Melhusbrua, skriver Terje Moxness i innlegget. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Etter min oppfatning er det ikke godt nok gjennomtenkt verken økonomisk eller med tanke på fremtidig høyaktuell infrastruktur å anlegge ei ny gangbru mellom gamle Gjømsbrua og Melhusbrua. De folkevalgte og ansatte i Melhus kommune sammen med deres innleide planleggere må, etter min mening, tenke langsiktig knyttet til attraktiv boligutvikling og tilhørende befolkningsvekst på vestsiden av elva som vil tiltrekke seg familiefolk, når det skal planlegges ny bru over elva.

Når Gimsøya og Bortenenga blir bygget ut med lav bebyggelse i familievennlige boenheter for barnefamilier og eldre beboere i et godt landlig miljø med parkmessige grøntarealer og lekeplasser, vil disse byggeprosjektene bli meget attraktive boområder. Gimsøya og Bortenenga vil tiltrekke seg personer som per i dag ikke finner veltilpassede boliger for seg selv og sine familier i sentrum. Melhus sentrum framstår i dag nærmest som en «ørken» av høye betongblokker og asfalterte arealer uten snev av grønne lunger og attraktive lekeplasser.

Det store antallet personer med barn som kommer til å bo landlig og hyggelig på Gimsøya og Bortenenga, må få en tilfredsstillende veg- og bruforbindelse over Gaula med kortest mulig avstand fra boområdene og inn til Melhus sentrum. Den løsningen som, etter min oppfatning, peker seg ut som den absolutt beste for alle som har sitt virke eller skal bo på vestsiden av Gaula sentrumsnært til Melhus, er å «fornye» Gjømsbrua eller bygge ei helt ny bru på fundamentene etter den gamle Gjømsbrua. Denne «nye» Gjømsbrua må få både tilfredsstillende gangbane og akseptabelt kjøremønster for biler.

Jeg håper at de folkevalgte og ansatte i Melhus kommune sammen med de innleide planleggerne kan finne alternative løsninger i samarbeid med fylkeskommunen / vegvesenet knyttet til å benytte Gjømsbrua som den framtidige brua over Gaula som kan benyttes både til gang- og sykkeltrafikk og også til biltrafikk med de pålagte restriksjonene som trengs.

– Med interesse har jeg lest artikkelen til Eldbjørg Tangvik som står under spalten ”meninger” i Trønderbladet av 19. april, skriver Terje Moxness. Foto: privat

Muligheter og begrensinger slik jeg ser det, er:

1. Den eksisterende gang- og sykkelbanen «fornyes» slik at den tilfredsstiller dagens krav.

2. Forby tungtrafikk med store kjøretøy over brua.

3. For få år siden var det helt vanlig at to personbiler med bredde inntil 190 cm kunne møtes på brua uten at dette bød på utfordringer. Er det mulig å reetablere dette kjøremønsteret?

4. Eventuelt lysreguler kjøremønsteret slik at kjøretøy ikke møter hverandre på brua.

5. En større oppgradering av brua med to brede kjørebaner for biler over brua vil bli en for kostbar og omfattende sak, mener jeg.