KJEMPER MOT GRUSTAKPLANER: – Vi har orkesterplass til dette. Støv og støy vil slå rett imot oss her på Granmoen. Det er ikke langt i luftlinje, og det er ingenting som vil dempe for støyen, sier Nils Magne Granmo.

Grustak, steinbrudd og skytebane

Her har Ramlo Sandtak planer om å utvikle et nytt grustak. Samtidig ønsker Winsnes Maskin AS, som i dag driver steinbruddet Furukollen like ved, utvide dette steinbruddet. Sammen har de dannet selskapet E6 Pukk og Grus AS, og de regulerer området i fellesskap. De har også med seg Støren jeger og fisk, som samtidig regulerer skytebanen, som ligger i samme område. Reguleringsplanen ligger nå ute til høring, med høringsfrist fredag 19. januar.

Sammen med Lena Sætermo, forfattet Granmo i januar i fjor et skriv hvor de uttrykte sin bekymring for de nye planene. Sætermo bor på Kvasshyllan, rett nedenfor det planlagte grustaket.

Frykter bokvaliteten

Allerede i dag merker de godt til aktiviteten på den andre siden. Aktiviteten på skytebanen merkes godt, særlig på sommeren. Nå frykter de for fremtiden til den idylliske plassen, dersom planene skulle realiseres.

– Jeg tror at Granmoen som boområde er ferdig, hvis dette gjennomføres. Jeg håper ikke det, men jeg tror det, sier Granmo.

Han tror ikke at de avbøtende tiltakene mot støv og støy vil kunne gjøre ulempene så små, at de ikke vil merkes og forringe livskvaliteten til naboene.

– Kan grunnen bli ustabil?

Og støv vil de også merke på de tørre, vindfulle dagene, det er han sikker på. Han skjønner også godt bekymringen for ras som Lena Sætermo på Kvasshyllan framsatte, da Trønderbladet snakket med henne i februar.

– Jeg skjønner de på Kvasshyllan godt. Hvor stabil vil massene som blir stående igjen være, etter de har tatt ut alt dette? Kan det bli ustabilt? De har boret etter vann der borte, men ikke funnet noe. De har ikke funnet fjell. Kun leire. Kan de destabilisere grunnen med dette? spør Granmo.

Som vi vet gikk norgeshistoriens største ras nettopp her i 1345, det store Gauldalsraset. Omtrent 500 mennesker skal ha mistet livet i raset, og flommen og oversvømmelsen som kom etterpå.

På Granmoen er det to gårdsbruk; «noraint» og «synnaint», som de kalles. De er skilt ut fra Granmoen gård, hvor Nils Magne bor. I tillegg er det småbruket Litjøya, samt en enebolig. Også de omliggende områdene Engan og Rostad vil bli berørt av de nye planene .

– Alle her blir sterkt berørt av dette, samt alle som bor på Kvasshyllan, sier Nils Magne Granmo.

Han tror støy fra trafikken opp til grustaket og steinbruddet i perioder vil være vel så støyende, som selve drifta. Når det i tillegg åpnes for trafikk hele døgnet, frykter Granmo hva dette vil bety for dem.

– Det kan godt være at støymålingene viser at de ikke kommer over det de har satt som tålegrense. Men alt dette til sammen blir mye.

Boligområde

Granmo reagerer på at kommunen ikke har motforestillinger mot å etablere slik virksomhet rett ved siden av boligområder. Olaplassen og Furukollen ligger rett overfor det store boligfeltet Engan, i tillegg til området Kvasshyllan som har noen få bolighus.

– Der er boliger sør, øst og nord for dette. Alle blir berørte. Og Midtre Gauldal trenger boligområder. Jeg synes det er rart at de ikke har vurdert Kvasshyllan som boligområde i stedet for dette. Når det blir grustak her, blir det i alle fall aldri et fremtidig boligområde. Det blir ødelagt for alltid.

At boligene deres taper seg i verdi, er Granmo fullt klar over. Dette står også svart på hvitt i reguleringsplanen.

Lakseturisme

Granmo har et stabbur og en liten hytte på gården, som han hver sommer leier ut til lakseturister. De fisker også i valdet som hører til gården. Han frykter at turistene ikke vil ønske å sitte på verandaen i somrene som kommer, og stirre rett i et grustak med døgndrift, akkompagnert av støy.

Han frykter også at laksevaldet hans blir så forringet, at det vil bli verdiløst. Allerede i dag er det belastet med trafikkstøy og – støv fra E6 som går rett forbi.

– Med støv, støy og lys fra lastebilene i elva, blir det ingen fisk som gyter der, fastslår han.

De fikk nemlig bygd moloer i nærheten for 28 år siden da det som den gang var ny E6 ble bygd, som et avbøtende tiltak. I tillegg fikk de vedtak på at det ikke skal være lys langs E6 i laksesesongen. Med lastebiler som vil kjøre på den nye veien opp til grustaket og steinbruddet, tror Granmo disse moloene ikke vil huse laks i årene som kommer.