Ramlo Sandtak AS har planer om å etablere nytt grustak på Olaplassen, som ligger rett ved Kvasshyllan ovenfor Engan på Støren. Winsnes Maskin og Transport AS vil utvide Furukollen steinbrudd, som ligger i høyden over Engan og grenser mot Olaplassen. Det krever omregulering av området.

FURUKOLLEN: Illustrasjonen viser Furukollen steinbrudd etter maksimalt uttak.
UTSIKT FRA FRØSET: Dette skal illustrere hvordan både steinbruddet og grustaket vil se ut fra nord i Frøsetfeltet.

Les også: Holder informasjonsmøte om planene

Gått sammen om selskap

De to selskapene har gått sammen og dannet selskapet E6 Pukk og Grus AS, og det er dette selskapet som har bestilt denne reguleringsplanen, som er utarbeidet av Multiconsult. Både grustaket og steinbruddet reguleres parallelt. I tillegg reguleres det for Furukollen skytebane i samme plan.

Planene er omdiskuterte, og innspillene til det innledende planprogrammet har vært mange fra folk som bor i nærheten av særlig det nye grustaket Olaplassen. Trønderbladet har tidligere snakket med Lena Sætermo, som bor på Kvasshyllan og blir nabo til grustaket. Hun frykter støy, støv og ikke minst at det skal gå store ras etter at så mye masse tas ut.

Det kommer frem av planen at tiltakshaveren allerede har blitt enig med én beboer om å kjøpe ut vedkommendes eiendom.

Les: Frykter grustaket blir en utrivelig nabo

Les: Mange spørsmål på informasjonsmøte

SKEPTISK NABO: Lena Sætermo bor på Kvasshyllan, og blir nabo til det som kan bli Olaplassen grustak på Kvasshyllan på Støren. Hun er kritisk til planene, og frykter støv, støy og ikke minst ras av den bløte, leiraktige grunnen. Bildet er fra i fjor vinter, da Trønderbladet var på besøk.

- Vil bli berørt

På Kvasshyllan ligger det ett gårdsbruk med to boliger, samt tre eneboliger. På motsatt side av dalen og E6, ligger områdene Litjøya og Granmoen. Her er det tre gårdsbruk og én enebolig. De har sikt mot grustaket og steinbruddet. Også alle de som bor i Engan blir berørt av planene.

«Boligene på Kvasshyllan, Granmoen og Litjøya vil sannsynligvis bli berørt av støy og støv fra virksomheten. Kvasshyllan gård ligger helt inntil arealet som reguleres», står det i reguleringsplanen.

I planen står det at selv om grenseverdiene for støv og støy blir overholdt, kan beboerne oppleve at boligområdene blir mindre attraktive.

FRA E6: Dette skal illustrere utsikten opp mot området fra E6 . Vestveggen i steinbruddet er til venstre, omtrent midt på bildet. V-dalen inn til masseuttaket er til høyre på bildet.
FRA GRANMOEN: Dette viser hvordan utsikten mot grustaket og steinbruddet vil være fra Granmoen, som ligger på andre siden av dalen og E6. Grustaket er til høyre i bildet.

Bygger ny vei

Det blir bygd en ny vei opp til Olaplassen grustak, som også skal gå helt bort til Furukollen steinbrudd. I dag brukes Furukolleien opp til steinbruddet, men når den nye veien er ferdig vil den i hovedsak bli brukt for trafikk opp til skytebanen. Dermed vil det bli en merkbar reduksjon i trafikken for beboerne i Engan.

Det skal legges fast dekke på veien som skal opp mot området, som til sammen blir på 1,65 kilometer. Maksimal stigning på veien skal være 10 prosent. Veien vil gå opp til området fra fylkesvei 630, ved Håggåbrua, og opp mot Olaplassen.

I Olaplassen grustak beregnes det at man kan ta ut omtrent 6,6 millioner kubikk faste masser, forutsatt at man kan ta ut masser i alle fall ned til 75 meter i grunnen. Bruken av grustaket skal være langvarig. Sannsynlig uttak i starter er på rundt 100 000 tonn masse per år.

Det er også et langsiktig perspektiv på Furukollen steinbrudd. Opprinnelig var det skissert at man skulle ta ut rundt fem millioner kubikk stein fra bruddet. Men nye beregninger viser at det er potensial for så mye som 17 millioner kubikk stein. Sannsynlig uttak i starten vil være på 150 000 tonn per år.

Målet er å komme i gang med drift i løpet av dette året.

Frist for å komme med innspill til denne reguleringsplanen er 19. januar.