I kommunestyremøte 1 februar 2024, sak PS 7/24 Interkommunalt samarbeid om IT med Melhus og Skaun – IT Midt ble det vedtatt å starte utredning/et forprosjekt for å utrede et formelt og forpliktende samarbeid med Melhus og Skaun og hva det vil innebære for Midtre Gauldal. Hvis det blir noe av, skal samarbeidet være fullt etablert fra 31. desember 2025. Økonomisk betyr dette at Midtre Gauldal vil  måtte gå inn med et kapitalinnskudd på 1,9 millioner kroner og nedskriving av restlevetiden på anleggene vil medføre en utgift på ca 700.000 kroner pr. år i 3 år.

I 2014 i tilknytning til kommunereformen var sak om sammenslåing av kommuner oppe til behandling, se sak 2014/1447 og 2014/2353. Resultatet  ble at Midtre Gauldal gikk videre som selvstendig  kommune og med egne IT-løsninger.

De norske kommunene er såkalte generalistkommuner og det er nasjonale myndigheter som har fastsatt målene. Dette innebærer at alle kommuner er pålagt å utføre de samme oppgavene uansett demografi, bosettingsstruktur, økonomi eller geografiske ulikheter. Det er videre fastsatt et nærhetsprinsipp som innebærer å legge oppgaver og beslutninger så nær dem det gjelder som mulig. Dette å kunne samhandle med en lokal IT-avdeling må kunne sies å ha betydning for oppgaveløsningen.

Man skal ikke male en viss mann på veggen, men jeg spår at dette er et skritt på veien mot sentralisering av tjenester. Som eneste representant i kommunestyret ville jeg ikke starte en prosess som medfører utgifter og i ytterste konsekvens kan medføre endring i rollen som generalistkommune. Dette har tidligere vært god Sp-politikk, men som jeg ser det må det lokale Sp ha mistet både kart og kompass.

Kommunestyret har nok å «bale» med for tiden. Jeg tenker på denne saken med Støren Sportsklubb og plasthallen som må finne sin løsning. Det er en grunn til at jeg ga stemme som jeg gjorde.

Harald Rognes

Pensjonistpartiet Støren 030224