Innbyggerundersøkelsen viser at 77% av de som svarte vil fortsette å bo i Midtre Gauldal om 5-10 år. Det er et godt utgangspunkt, men det er mye å gå på før vi er på et tilfredsstillende nivå når det gjelder svar på om vi  bruker tid og penger på en god måte og ivaretar innbyggernes muligheter for å påvirke utviklingen av vår kommune. Enkeltmennesket betyr- jfr. programmet i TV 271123 om Ottar Brox (SV) og hans kamp for  bærekraftig utvikling i form av å ivareta kystfiskernes interesser i motstrid med fabrikktrålerne og som førte frem.

Resultatet ved kommunevalget i 2023 i Midtre Gauldal forteller at velgerne ønsker andre prioriteringer. Velgerne tror nok ikke ubetinget på valgløfter lenger, men det er opp  til oss å vise at vi er bedre enn vårt rykte.

Politikk må  etter PPs oppfatning handle om å se de lange linjer og ivareta innbyggernes primære behov. Oversikt over rammene for driften gir et uttrykk for om man er sånn noenlunde der man skal være i forhold til alderssammensetningen av innbyggerne våre. Oppvekst har betydelig høyere budsjett enn Pleie og omsorg( + 17 mill.kr). Antall eldre over 80 år øker mye allerede fra 2024 mens barn/unge er status quo. Statistikk fra SSB forteller at Midtre Gauldal allerede ligger «midt på treet» når det gjelder midler pr elev (GP- Yngve Johnsen). I tillegg til penger betyr metode mye for at resultatet av undervisningen skal bli godt. Vi har tradisjon for å ha hatt dyktige skoleledere i Midtre Gauldal- kanskje har vi vært  bortskjemt? For år tilbake var budsjett PLO betydelig høyere enn Oppvekst, denne forandring ber jeg ordføreren forklare. I lys av dette vil PP foreslå at Helseplattformen utsettes og at budsjett PLO styrkes med anslått årlig driftsutgift ca 2, 3- 2,4 mill. kr. Investeringsbudsjettet reguleres tilsvarende.

Når jeg først er innom Oppvekst: Jeg ser at leder av barnehagene Kjersti Skjevdal har opplegg der ungene er ute i naturen og samler bær o.l. og lærer dem å  sylte og safte. Gammel kunnskap som blir ført videre til nye generasjoner. «All vokster god må gro om vår om han skal grøda gjeva.» Flott!!

Eiendom og kommunalteknikk går fra revidert budsjett på 24,8 mill til 2o,6 mill kr i 2024 og videre ned til 18,1 mill kr i 2027. Det er ft. betydelig prisstigning på alle områder så dette må vel bety store forandringer i måten å gi tjenester på utover selvsagt at der det før var to hull på kommunal vei så blir det nå fire! Hvis vi tenker næringsutvikling så er gode veier og fremkommelighet nøkkelbegreper. PP mener at man må ivareta de små næringslivsaktørene på samme linje som at man arbeider hardt for å kapre de «store fiskene». På denne bakgrunn vil vi fremme forslag om å legge fast dekke på deler av kommunal vei Kjelden- Svardal. Det er antydet at det kan koste ca 1,6-1,7 mill kr pr km med pukking, duk, grus og fast dekke.

PP vil kommentere Folkevalgte og stab til slutt. Går fra opprinnelig budsjett 44,8 mill kr til 50,1 mill kr  av drift netto  i 2024. Dette utgjør nær 11% av netto driftsbudsjett. Utviklingen har eskalert fra repr. Kjell Arne Vinsnesbakk for et par-tre år tilbake påtalte økning fra 7 til 9%, og etter PPs oppfatning kan denne bevilgning ikke gis.  Vi ser av lokalpressen bl.a. at Midtre Gauldal søker etter eiendomsutvikler og jurist. Vi har dette programmet SPIR og vi er med i NiT og disse må kunne ivareta de oppgaver en eiendomsutvikler er tiltenkt. PP mener at jurist kan engasjeres ved behov.

PP mener det er behov for mer politisk styring for hvordan tjenesteytingen skal utvikle seg, og foreslår at nåværende delegasjonsreglement suspenderes inntil nytt kommunestyret kan få ta ny vurdering.

Pensjonistpartiet vil foreslå følgende endringer til fremlagte budsjett:

  1. Eiendomsskatten beholdes uendret som fra 2023. Finansiering: Reduksjon i drift Folkevalgte og stab ca 2, 3 mill. kr.

  2. Innføring av Helseplattformen i 2024 utsettes. Årlig innsparing drift ca 2,3- 2,4 mill. kr godskrives rammeområde Pleie og omsorg. Investeringsbudsjett 2024 reguleres tilsvarende.

  3. Det legges fast dekke på kommunal vei strekningen Kjelden bru- Blukkubru i alt 4,2 km hvorav strekningen Buabru-Blukkubru 750 m allerede er pukket. Så vidt mulig overalt 4 m bredde. Investering inntil 8 mill. kr som lånefinansieres. Renter og avdrag på  lån anslag  inntil kr 700.000.- som finansieres ved innsparing Folkevalgte og stab.

  4. Delegasjonsreglementet suspenderes inntil nyvalgt kommunestyre har fått reglementet til behandling.

Pensjonistpartiet

Harald Rognes