I Trønderbladet av 12. januar er det en artikkel om salg av det som er benevnt som boligtomten Soknes leir. Det er antydet av en representant for disse som skal forestå salget at et bud på 10 millioner kroner vil medføre at man får kjøpe Soknes leir.

Nå er det vel ikke riktig så enkelt, tidligere ordfører Sivert Moen (Sp) ga uttrykk for i uttalelse i TB sist sommer at det var formannskapet som hadde myndighet til å selge kommunal eiendom og at salg ikke var besluttet. Jeg håper at det forholder seg slik.

Trønderbladet skrev at EiendomsMegler1 Midt-Norge AS er engasjert av Midtre Gauldal kommune for å bistå med salg av utviklingstomt til boligformål på cirka 9,6 mål på Soknes leir. Foto: Norconsult

Soknes leir huser i dag kommunens uteseksjon, lager for strøsand, utstyr til bruk av Den Norske Kirke, Støren husflidslag mv. Driftsutgiftene er nok i hovedsak oppvarming/belysning , og det er helt nødvendig å komme inn under tak både av hensyn til daglig vedlikehold /småreparasjoner og for å bevare utstyret best mulig. Hvis man skal flytte til annet sted vil det åpenbart påløpe kapitalutgifter som man ikke  har i Soknes leir, og man kjenner ikke hva man får i driftsutgifter annet sted.

Det er kommunal vei forbi Soknes leir og en jernbaneundergang like ved som nå benyttes både av kjørende, gående og syklende. Hvis det blir boliger i Soknes leir i et omfang som tegninger antyder, så vil det være uholdbart å fortsette som nå – myke trafikanter må skilles fra kjørende. Det er allerede i dag en del trafikk av myke trafikanter gjennom jernbaneundergangen. Bygging av en undergang for myke trafikanter ved siden av vil være kommunens ansvar, og jeg spår at utgiftene langt vil overstige det kommunen vil få for tomten. Pensjonistpartiet mener på denne bakgrunn at salgsprosessen må stoppes umiddelbart.

Det er ikke mangel på boligareal sentralt på Støren. Jeg nevner  Korsen, «Gammelsaga» og Frøset. Liten boligbygging for tiden skyldes helt andre forhold, som vi alle vet.

Pensjonistpartiet fremmet i budsjettmøtet 30. november 2023 forslag om å suspendere gjeldende delegasjonsreglement inntil nyvalgt kommunestyre kan få ta stilling til hvor det skal bli mer folkevalgt styring. Dessverre fikk forslaget bare 1 stemme (Pp). Jeg håper flere kommer til å kjenne på at de må svelge «vrangt» om de ikke bidrar til at folkevalgt styring får et reelt innhold. Dette er særlig viktig ettersom vår ledelse i stor grad ikke har tilknytning til Midtre Gauldal.

Pensjonistpartiet

Harald Rognes