Inger-Lise Solberg har et meget godt innlegg gjengitt i Gauldalsminne 2020. Artikkelen er produsert med støtte fra NGU og NTNU som gjorde arbeider i forkant av E6-utbyggingen. Hun øser av sin kunnskap om geologi og landskapsutvikling i nedre Gauldal etter istida, og tar for seg elveerosjon, kvikkleire og skred, Gaulas meandering gjennom dalen, skredet på Kvål, leiravsetninger og gamle elveløp ved Skjerdingstad og Hofstad før hun følger elva helt til Gaulosen.

Det er en faglig solid beretning som understøttes av geologiske kart. Her kan en se hvordan det arealet som er vist på bildet i Hammerens kronikk er laget. Naturen brukte 8000 år på å forme et landskap og lage matjord på dette arealet…Melhus kommune tillot at dette ble ødelagt i løpet av 40- 50 år.

Det er mye som er kjent om hvordan landskapet i Melhus ble til. Gerhard Schøning besøkte Von Krogh som eide Garden på Øy i 1774, og han fikk en omvisning i det som den gang var det største nydyrkningsfeltet i Norge. Han observerte ifølge Melhusboka «een deel Kiæmpe-Høie». Han trodde det var gravhauger, men det var sannsynligvis flytetorv som har kommet fra et ras og fraktet videre med Gaula før de strandet på Øysand. Disse er i dag ødelagt på grunn av dyrking på 1700-tallet.

Ifølge geologer er det imidlertid enighet om at «øya på Melhusjordene» ved kirka der det i dag står to hus er, flytetorv. De færreste vet dette på samme måte som det ikke er kjent at det er ødelagt noen sjeldne marleiker i grustakene på Søberg. Disse sto i endemorenen til isbreen som gikk tvers over dalen til Skjetne.

Nå står Bortenenga for tur til å bygges ned for boliger….altså på samme måte som på Gravråk, ødeleggelse av den mest verdifulle matjorda i bygda. Vi ødelegger bit for bit, dette kan ikke være kunnskapsløshet, det må være politikk…