Jeg viser til debattinnlegg fra Utdanningsforbundet i Melhus i lokalavisen i dag 20. oktober. Her gratulerer de oss i det nye kommunestyre som har fått den tilliten det er å forvalte kommunens økonomi de neste fire årene. De viser også til en valgdebatt før valget hvor posisjonspartiene i det nye kommunestyret var enige i at dagens bemanningssituasjon i barnehagene våre må bedres. Dette er Pensjonistpartiet i Melhus enig i og likeså at bemanningen i SFO må få en bemanning på 1 voksen per 15 barn, noe som er veiledende bemanningsnorm.

Som Utdanningsforbundet viser til, fører mangelfull bemanning til mer sårbare unger. Det handler altså om primære behov hos og for ungene våre.

Pensjonistpartiet vil også jobbe for at andre valgløfter blir jobbet med. Også syke og eldre som trenger bistand blir mer sårbare med lite bemanning.

Arbeiderpartiet har i valgkampen sagt (et eksempel her,-lokalavisen 14. september) at den generelle bemanningen i helse må økes, og innbyggerne skal ha helhetlig hjelp når helsetilstanden tilsier det. Dessuten ble det av posisjonen (Arbeiderpartiet spesielt) satt fokus på at antall omsorgsboliger skal økes.

Pensjonistpartiet er enige i dette og er glad for at Arbeiderpartiet sier de skal ta tak i bemanning og utvikling av helsetilbud, og posisjonen vil i saker som innebærer ivaretakelse av innbyggernes primære behov få full støtte fra Pensjonistpartiet.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet