Utdanningsforbundet Melhus gratulerer det nye kommunestyret med valget. Noen har vært med lenge, andre er helt ferske. Det dere alle har til felles er at dere er engasjert i lokaldemokratiet og ønsker å gjøre en forskjell.

Vi i Utdanningsforbundet ønsker også å gjøre en forskjell. Våre medlemmer er viktige for barn og elever i Melhus. Vi ønsker det beste arbeidsmiljøet for både barn, elever og voksne. I vår valgdebatt, der alle dere som er valgt inn var representert, fikk dere debattere noen av de saker som vi setter høyt.

En av sakene vi setter svært høyt er bemanning i barnehage. Under valgdebatten vår fikk vi høre at flere av dere som nå sitter i posisjon i Melhus, er enige med oss i at dagens bemanningssituasjon må bedres.

– Vi ønsker det beste arbeidsmiljøet for både barn, elever og voksne, skriver innleggsforfatterne. Her ser vi barn fra Hovin barnehage på potetopptaking på Horg bygdatun. Foto: John Lerli

De siste 20 årene har barnehagen gjennomgått store forandringer. Barnehagene har blitt større, åpningstidene lengre og barna tilbringer daglig flere timer der enn de gjorde tidligere. Samtidig har gjennomsnittsalderen sunket etter hvert som stadig flere ett- og toåringer blir barnehagebarn. Samlet sett har dette bidratt til en svært presset bemanningssituasjon i barnehagene.

Mangelfull bemanning gjør barn sårbare. Selv om arbeidet med å følge små barns store livsprosjekter er svært givende, er det også krevende. Barnehagen er blant arbeidsplassene i det norske samfunn med høyest sykefravær. Med mangelfull bemanning blir sykefraværet en ond spiral, som ikke bare går ut over de ansatte. Sykefraværet går utover barna, som er avhengige av noen de kjenner godt og som har rett kompetanse.

Når barnehagen er for svakt bemannet risikerer vi at barns ønsker, interesser og behov ikke fanges opp, eller følges opp på hensiktsmessige måter. Barn er nye i verden, og de er avhengige av voksne som skaper trygge rammer for deres utforsking av seg selv og sine omgivelser. Dette gjelder både i hjemmet og i barnehagen.

I en hverdag preget av nye inntrykk, relasjoner og utfordringer med å finne sin plass blant jevnaldrende, er særlig de yngste barnehagebarna avhengige av nok og kompetente ansatte. Noen barn lever også i sårbare situasjoner. Disse er spesielt avhengige av tilstrekkelig og kompetent bemanning for å få den omsorgen de har krav på.

I en barnehage med nok og kompetente ansatte vil flere barn oppleve tryggheten som gir det nødvendige grunnlaget for deres utforsking av omgivelsene, utprøving av sosiale omgangsformer og utvikling av vennskap. Med mangelfull bemanning gjøres barn mer sårbare enn de behøver å være.

Flere kommuner, blant annet Trondheim og Ørlandet, har hatt forsøksprosjekt med forsterket bemanning i barnehage, og resultatene er både lavere sykefravær og økt kvalitet på tjenesten. Når det i tillegg viser at det blir mindre behov for spesialpedagogiske tiltak, blir jo dette rene kinderegget!

Vi i Utdanningsforbundet Melhus venter nå på at valgløftene skal innfris, og vi ser fram til å samarbeide med dere for å finne løsninger for økt bemanning i barnehage.

Kristin Vavik Eidsmo og Gunhild Høvik, Utdanningsforbundet Melhus