Bente Iren Gåsbakk, styreleder i LHL Melhus

LHL Melhus hadde i 2022 flere leserinnlegg i lokalavisene om helse og omsorgstjenesten i Melhus kommune. Vi var spesielt opptatt habilitering og rehabilitering.

Vi har påpekt at rehabiliteringsplanen som ble vedtatt i 2018, aldri ble gjennomført. Det ble aldri 6 rom og det ble aldri ansatt fagfolk på Buen øremerket for habilitering og rehabilitering.

Vi har også påpekt at sykehjemsavdelinger ikke er egnet. Habilitering og rehabilitering må utføres i egne avdelinger av spesialiserte fagfolk. Pleiepersonalet i sykehjemsavdelinger har verken tid eller kunnskap til opplæring og hjelp til de som trenger det etter sykdom og skader.

Vi har tidligere sitert fra del to i rapporten «Veivalg for helse og velferd», men gjentar det: «Etablering av en egen rehabiliteringsavdeling. Prosjektgruppen foreslår at fysio- og ergoterapitjenesten får ansvar for å etablere en rehabiliteringsavdeling med døgn- og dagplasser. Utredninger fra andre kommuner viser at en egen rehabiliteringsavdeling separat fra korttidsavdelingen, gjør det enklere å få til tverrfaglig samarbeid, og har vist seg kostnadseffektiv. Etableringen bør ses i sammenheng med en styrking av fysio- og ergoterapitjenesten. En egen rehabiliteringsavdeling forutsetter nærheten av et egnet basseng, i tillegg til at transport fra og til avdelingen for pasienter med dagplasser må vurderes ved vurdering av lokasjonen.»

Vi skrev i et leserinnlegg i november i fjor at sitatet foran viser vilje og god intensjon, men at det ikke er bevilget penger i kommunen til gjennomføring av intensjonen. Vi krevde at det i kommunebudsjettet for 2023 måtte bevilges penger til dette.

Den 24. januar 2023 arrangerte LHL Melhus et åpent møte i kommunestyresalen hvor både ordføreren og rådmannen i kommunen deltok. Der fikk vi avklart at det ikke var bevilget penger i budsjettet øremerket til habilitering og rehabilitering. Det ble imidlertid sagt at bevilgningen til helse og omsorgstjenesten var økt. Vi forsto det slik at økningen var ment til å styrke hjemmetjenesten.

Det er nå en allment kjent sak at behovene for hjelp i den eldre del av befolkningen øker. Både kommunale administrasjoner og politikere snakker om at de eldre skal få et godt liv i sine hjem. Prosjektet «100 år i eget hjem» mislyktes i Melhus. Vi i LHL Melhus er overbevist om at dette blant annet skyltes at planen for habilitering og rehabilitering fra 2018 aldri ble gjennomført.

For å bedre utsiktene til et godt liv hjemme for våre medlemmer og andre i alle aldre, krever vi nå at alle partier i den pågående valgkampen, avklarer at de vil sikre bevilgninger til og gjennomføring av, habilitering og rehabilitering. Velgerne trenger avklaring av dette kravet fra ordførerkandidatene i Melhus før de går til valgurnene.