NERØYEN: Området på Nerøyen som ønskes regulert til deponi, består i dag av dyrka mark, område avsatt til næringsformål og Forsvarets fjellager. Kommunen tenkte opprinnelig at dette området kunne være aktuelt for ny fabrikk for Norsk Kylling.

Mener behovet er stort

Reguleringsplanen for deponiet ligger nå ute til høring, med frist for å komme med høringsinnspill til 12. februar. Det er Winsnes Maskin og Transport AS som er regulant, og Pro Invenia AS har utarbeidet reguleringsplanen for dem. De tror det blir stort behov for deponier når ny E6 skal bygges gjennom Melhus og Midtre Gauldal.

Dyrka mark

Fylkesmannen var under den opprinnelige høringen i 2015 kritisk til at landbruksjord skal tas ut av drift.

I kommunedelplan er området et LNF-område. Deler av det er dyrka mark, deler er avsatt til næringsformål. Litt tilbake i tid ble Nerøyen lansert som et mulig tomtealternativ for Norsk Kylling, men som vi vet ble det ikke ansett som godt nok for fabrikken. I tillegg ligger et gammelt fjellager som Forsvaret eier ved området.

Skal tilbakeføres

Området skal etter at deponiet er fylt opp, tilbakeføres som det er i dag: Dyrka jord og område avsatt til industri. Dyrka marka vil, dersom reguleringsplanen går gjennom, graves opp og rankes i hauger helt sør og nord på planområdet. I planen understrekes det at det er viktig at jorda plasseres på tørre steder med lite avrenning, slik at næringsstoffene ikke vaskes ut. Området vil fylles opp med rene masser, og når det er ferdigstilt om rundt ti år, vil dyrka jorda igjen legges på. Terrenget vil på det meste bli åtte meter høyere enn det er i dag.

Reguleringsplanen sier at den tilbakeførte dyrka marka vil være større enn den er i dag. Potensielt en dobling av arealet. De mener også at drivverdigheten blir bedre, på grunn av bedre helning og ny drenering.

Grunneier på Nerøyen er Eivind Dragset. Allerede i dag er det et lite deponi på området, som han søkte om å få omregulert i 2010.