- Det er svært viktig at navnene på veiene gjør at det blir lett å finne fram, er enkle å skrive og uttale, sa Berit Wolden, som er leder for veiadresseringsprosjektet i Midtre Gauldal. Adressen blir en del av identiteten til folk. Navnene bør være tilknyttet lokal kulturarv. Å navngi veier etter personer som fortsatt lever er ikke tilrådelig, personen må i tilfelle ha vært død i minst 10 år. Det er meninga at veiparseller med naturlig start og slutt ikke skal bli oppstykket med flere navn. Det blir fort et problem hvis veien plutselig skulle endre navn, så hver veiparsell vil bli tildelt kun et navn.

Det er heller ikke et krav om at navnet på veien absolutt skal ende med "veien" til slutt. Nå skal alle forslag samles inn og navnekomiteen i kommunen skal si sin mening, før endelig bestemmelse blir tatt. Skrivemåten skal til slutt godkjennes av en sentral stedsnavntjeneste. Det kan i ettertid klages på skrivemåten, men ikke på selve navnet

Mange forslag

Folkemøtet i Soknedal ga stort engasjement seg ved bordene til å komme med forslag til navn på fylkesveiene og gamle E6. Gamle E6 i Midtre Gauldal kommune ville noen kalle Trondheimsveien, som en forlengelse av navnet som Rennebu kommune har gitt veien. Et annet forslag var Soknedalsveien.

Det var flere som tok til orde for at fylkesveien fra Hov bru til Sommervold godt kan hete Sørbygdveien eller bare Sørbygda, mens det var ulike meninger om hva fylkesveien som går gjennom det som betegnes som Øvergardan skal hete.

Vagnildbyggene som var til stede på folkemøtet var av den formening at de aller ville helst ha grendanavnet Vagnildgrenda som sin framtidige veiadresse.

Demokratisk prosess

Litt verre var det å finne et felles navn på veiparsellen på vestsida fra Soknedal sentrum til Sønan, fordi her er det flere grendenavn som blir brukt til daglig. Forslagene gikk på Stasjonsveien, Nyveien og Strindeveien.

Noen talte varmt for at det med fordel kan tas initiativ til lokale grendemøter for å diskutere fram gode forslag til navn på alle småveiene som finnes utenom fylkesveiene.

Ingen veinavn er bestemt enda.

Det ble oppfordret til å diskutere med naboen og komme med forslag til veinavn på fylkesveiene og E6 i Soknedal ved å ta kontakt med Sidslel Hanshus og Jostein Gynnild i den lokale navnekomiteen, innen 31. januar.