For ti år siden ble det registrert mellom 650 og 700 trafikkulykker per år i Trøndelag. Prognosene for 2017 tyder på at vi havner på 360 ulykker. Det er spesielt gledelig at det blir stadig færre alvorlige ulykker, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Tallene for 2017 er foreløpige, og endringer kan skje etter hvert som rapportene kommer inn. Men prognosene for 2017 er ganske tydelige på at vi får færre ulykker og færre drepte og hardt skadde personer. I 2007 ble 1027 personer drept eller skadd. Tilsvarende tall i 2017 ligger an til å bli 475. Dette er mer enn en halvering.

Færre unge sjåfører dør

Det ble i 2017 registrert 12 dødsulykker med 13 drepte på vegnettet i Trøndelag, sju i Sør-Trøndelag og fem i Nord-Trøndelag. Selv om tallene her varierer mer fra år til år, er det på sikt en tydelig trend at også disse tallene går nedover.

Av de 12 dødsulykkene var det 6 møteulykker og 6 utforkjøringsulykker. Av de 13 omkomne var det 12 bilførere og 1 bilpassasjer. Dette er ganske spesielt. Med unntak av 2011 er dette eneste gang at det ikke har omkommet gående eller syklende i trafikken i Trøndelag.

Det er også en trend at det blir færre ungdommer som omkommer i trafikken. Bare 1 av de omkomne var under 25 år. Gruppen «godt voksne» har en noe økende andel av de omkomne. I 2017 var 9 av de 13 drepte over 50 år.

Sikrere bilpark

Utviklingen i Trøndelag er stort sett i tråd med utviklingen i resten av landet.

Det er vanskelig å peke på noen enkeltstående grunn til den positive utviklingen. Men det er mange som jobber mot samme mål, blant annet politi, kommuner, fylkeskommune, helsemyndigheter, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Det er også av stor betydning at bilparken blir stadig bedre og sikrere. Aktivt og passivt sikkerhetsutstyr bidrar til at vi får færre personskader og færre dødsfall i trafikken.