Under et ekstraordinært formannskapsmøte i Melhus i dag tirsdag sa ordfører Gunnar Krogstad at han ikke vil blokkere for fire felt på ny E6 på Hovin.

Reaksjoner

Han la ikke skjul på at han har fått negative og positive tilbakemeldinger på utspillet om å ha to felt på ny E6 av hensyn til bruken av dyrkamark. Reaksjonene har gått på at folk synes det er lite framtidsrettet å bygge en ny E6 med to felt når Statens vegvesen, Nye Veier og regjeringa har lagt opp til fire felt fram til Støren.

Les også: Mener E6 sør blokkerer

Les også: Var hos fylkesmannen

Formannskapet utsatte forrige tirsdag å gi et signal til Statens vegvesen om videre retning i arbeidet med å finne ei veilinje for strekninga Gyllan-Støren. Ordføreren ønsket å ha et møte med fylkesmann Brit Skjelbred, og han har etter møtet presisert at han ikke var ute etter å få fylkesmannen til å fremme innsigelse mot bruk av dyrkamark. Den presiseringa gjentok han under formannskapsmøtet.

- Jeg skal innrømme at vi i Høyre var skeptiske, sa varaordfører Stine Estenstad.

Frykten til blant annet Høyre og Melhuslista har vært at ordførerens utspill om to felt på Hovin, kunne forsinke E6-bygginga og de har ment at fire felt handler om trafikksikkerhet.

Les også: - Hestehandel om kryss på Støren

Forsinkelse?

Ordfører Krogstad sa at han hadde spurt vegvesenet om utredning rundt dette ville forsinke E6-bygginga, og at han hadde fått til svar fra prosjektleder Lars Bjørgård at det ikke ville oppstå en forsinkelse.

Formannskapet vedtok enstemmig å sende signal om at kommunen ønsker at dagens tofelts E6 med midtdeler skal i størst mulig grad være en del av ny E6. Siden svingen ved Svebrua er for krapp for 100-110 km/t, ønsker formannskapet å få utredet om det er mulig å gå inn i åsryggen for å få laget en E6 uten en skarp sving. Åsryggen er mellom gårdene Håggå og Rostad.

- Det forutsettes i det videre planarbeidet legges stor vekt på å minimalisere bruk av dyrkamark så langt det er mulig, herunder ved tilbakeføring av eksisterende vegareal til landbruksformål der det er hensiktsmessig, heter det i vedtaket.

Krogstad har tidligere sagt at Hovin kan få åtte veifelter med lokalvei, dagens tofelts E6 og fire felts ny E6.

- Det er stygt å vise følelser, men denne gangen er det flott, sa Jan Arne Bremnes (KrF).

Formannskapet vedtok altså at dagens E6 fra 2013 som ordføreren mener det er viktig å ta vare på, skal kunne benyttes som del av ny E6. Samtidig sier ikke formannskapet noe i vedtaket om hvor mange felt det skal være, men ordfører Krogstad gjentok flere ganger at han ikke vil blokkere for fire felt. Krogstad henviste til at han mener det må tas vare på den investeringa dagens E6 fra 2013 er.

foto
Ordfører Gunnar Krogstad la fram et forslag til vedtak som hele formannskapet sluttet seg til. T.h rådmann Katrine Lereggen og i bakgrunnen Berit Wold Fjelle, Jens Otto Havdal, Bente Estenstad og Stine Estenstad.
foto
Dagens E6 på Hovin har to felt og midtdeler. Den ble åpnet i 2013, og veiprosjektet startet opprinnelig som et prosjekt i Ap-regjeringas tiltakspakke.