De siste måneders sykehusstrid i Nord-Norge har avslørt for folk flest at helseforetakene har pålagt sykehusene å drives som om de er en butikk.

Det er nå – dessverre – tid for en ny strid. Temaet for den er: Skal helse- og omsorgssektoren fortsatt være et ansvar for den enkelte kommune? Eller bør staten og regjeringen direkte eie og drive helse- og omsorgssektoren i kommunene? Og i tillegg sykehusene?

I dag er det stor forskjell på helse- og omsorgsarbeidet i landets kommuner. Noe som dels skyldes at det er stor forskjell på rike og fattige kommuner når det gjelder hvor mye penger de har å legge inn i helse- og omsorg. Dersom staten og regjeringen direkte eier og driver helse- og omsorgssektoren i kommunene, er det de som må skaffe de midlene som er nødvendig for å dekke behovet og for å få lik helse- og omsorg i alle kommunene.

Syke omsorgstrengende sendes som «pakkepost»

Dessverre er det slik at samhandlingen mellom statlige sykehus og kommunal helse og eldreomsorg fungerer dårlig. Samhandlingsordningen må opphøre.

Et eksempel på samhandlingen i praksis: Eldre og pleietrengende pasienter sendes i dag ut av sykehusene før de er i stand til å greie seg sjøl heime – for frisk til å være på sykehus, for syk til å være heime. Disse pasientene havner på kommunale helsehus eller korttidsavdelingene på de kommunale sykehjemmene. Og etter det jeg erfarer må de i mange tilfeller sendes tilbake til sykehusene igjen nokså kjapt fordi tilstanden deres krever det. Utmattet av sykdom og stadige flyttinger mellom sykehus og kommune dør de til slutt.

Slike pasienter blir kasteball og «pakkepost» mellom statlige og kommunale institusjoner. Hvor mange pasienter dette gjelder har jeg spurt om innsyn i, men hverken sykehusene eller de kommunale helsetjenestene fører statistikk over slike tilfeller.

Den danske organiseringen

Med dette samhandlings-bakteppet mener jeg at det nå er tid for å avvikle ordningen med regionale helseforetak som f. eks Helse Nord, som igjen er overordnet sykehusene i regionen. Og legge sykehusene direkte under staten og regjeringen.

Etter det jeg erfarer har man i Danmark en ordning der helsesektoren i hele landet er statlig og underlagt regjeringen. Blant annet har regjeringen der det direkte ansvaret for etablering og drift av både hvert enkelt sykehus, og hvert enkelt sykehjem rundt om i kommunene.

Helsepersonellkommisjonen åpner for statlig eierskap

Bør helsesektoren i Norge organiseres slik som danskene har gjort det? Det må utredes nærmere. Det kreves ettersom samhandlingen - kanskje rettere sagt "den såkalte samhandlingen" - mellom de statlige sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenester her i landet, har utviklet seg i negativ retning etter at samhandlingsreformen ble lansert for noen år siden.

Det er verdt å merke seg at Helsepersonellkommisjonen, som i februar 2023 la fram sin rapport, peker på at en dansk ordning er aktuell i Norge.

Hvilket av de politiske partiene tar utfordringen med å sette innføring av en dansk ordning i Norge på sakslista?

Gustav Arne Nyborg

Samfunnsengasjert pensjonist

Melhus