Helseminister Ingvild Kjerkol gikk for en tid tilbake ut i media og understreket at det er kommunenes ansvar å ordne opp i egne kommuner. Det er derfor flere forhold i sykehjemsdriften og driften av hjemmehjelpstjenesten som roper på lokalpolitikernes oppmerksomhet. Og på deres evne og ikke minst vilje til å gripe fatt i tilstander i helse- og omsorgssektoren som det er grunn til å stille spørsmål ved.

Vil politikerne i det nye kommunestyret gi den nødvendige oppmerksomheten når kommunestyret i Melhus i desember 2023 skal behandle budsjett og økonomiplan?

Når jeg bruker ordet tilstandene i omsorgssektoren, går det på både de menneskelige hensynene som må tas til ansatte i omsorgstjenesten. Og de menneskelige hensynene til de eldre pleietrengende sitt behov for en god, anstendig og verdig omsorg.

Pleietrengende har ikke krefter til å rope høyt

Hva mener de eldre pleietrengende og deres pårørende om forholdene innen eldreomsorgen? Det hører vi ikke så mye om. De eldre brukerne av helse og omsorgssektoren og deres pårørende gir ikke så mye lyd fra seg som det brukerne av tjenester i andre kommunale sektorer gjør og alltid har gjort.

For de aller fleste pleietrengende brukerne av omsorgstjenestene har ikke krefter til å rope høyt og hytte med nevene. De har nok med å få dagene til å holde så noenlunde sammen. Og mange pårørende er skeptisk til hva slags reaksjoner de pleietrengende vil kunne få dersom de pårørende går ut og roper høyt.

Har kommunestyrerepresentantene god nok kjennskap til eldreomsorgen?

Kan kommunestyret i desember 2023 behandle budsjett og økonomiplan uten at kommunestyrerepresentantene har god og detaljert kunnskap om tilstandene i eldreomsorgen? Svaret er nei.

Det er for lokalpolitikerne grunn til å stille noen spørsmål til kommuneadministrasjonen om eldreomsorgen i Melhus kommune. Og få noen avklaringer angående kommunens drift av omsorgssektoren.

Noen aktuelle spørsmål å stille for lokalpolitikerne i Melhus

 • Hva er sykefraværet ved sykehjemmene og i hjemmehjelpstjenesten i 2023, hva har det vært i 2021 og 2022, og hva forventes det å bli i 2024?

 • Hvor mange står på venteliste for sykehjemsplass?

 • Hvor mange har fått avslag på sykehjemsplass av dem som har søkt i 2023, og hva var tallene i 2022 og 2021?

 • Hvor mange døgn i 2023 har man plassert to personer på rom beregnet for en person i sykehjemmene inkludert korttidsavdelingene?

 • Har antallet som har fått hjemmehjelpstjenester økt i 2023 i forhold til 2022 og 2021?

 • Hvor stor er vikarbruken i eldreomsorgen i 2023 sammenlignet med 2022 og 2021?

 • Hvor mange timer overtid er det jobbet i sykehjemmene og i hjemmehjelpstjenesten i 2023, og hva var tallene for 2022 og 2021?

 • Hvor mye har Melhus kommune totalt betalt til sykehusene i 2023 fordi kommunene ikke har kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter? Hva ble totalt betalt for slike tilfeller i 2022 og 2021?

 • Hvor mange som ikke går over i pensjon har sluttet i jobben sin ved sykehjemmene og hjemmehjelpstjenestene i 2023, og hva er tallene for 2022 og 2021?

 • Har Melhus kommune en rekrutteringsplan for omsorgs- og helsetjenesten? I så fall: Når ble den tatt i bruk? Og hvilke konkrete tiltak inneholder planen for å gjøre det attraktivt å søke jobb i eldreomsorgen i Melhus?

 • Melhus kommune har vunnet en pris for gode planer for eldreomsorgen i framtida. Når vil de forskjellige delene av planen være gjennomført? Vil gjennomføringen holde tritt med at antallet eldre stadig øker også i Melhus?

Så over til de ansatte i eldreomsorgen:

Hjemmehjelpstjenestene har flest sykemeldinger

NRK-fjernsynet viste i i noen program for en tid tilbake blant annet til at hjemmetjenesten i kommunene er verstingen. Og at kommunene har store utfordringer med sykefravær der.

Tallene viser:

 • Hjemmetjenesten er den arbeidsplassen i Norge hvor leger skriver ut flest langtidssykemeldinger. Sykefravær over 16 dager er på 7,7 prosent for ansatte her. Det er nesten dobbelt så høyt som snittet i Norge, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Hvilke plager er mest utbredt?

STAMI har statistikk på hva slags plager som er utbredt på ulike arbeidsplasser:

 • De ansatte i hjemmetjenesten er mest psykisk utmattet etter jobb. De topper statistikken for ryggplager.

 • Sammen med de som jobber på sykehjem, har de ansatte i hjemmetjenesten flest muskel- og skjelettplager og søvnvansker. De har også betydelige psykiske plager.

Hovedårsaken til plagene

Forskere ved STAMI har intervjuet tusenvis av ansatte i hjemmehjelpstjenesten, og analysert tilgjengelige data for å finne årsaken til at det er slik som beskrevet i forrige avsnitt, og fant dette:

 • Hjemmehjelperne møter i jobben krav som ikke lar seg forene. De måles med stoppeklokke av arbeidsgiveren sin for ikke å bruke mer enn minimal tid på den enkelte pleietrengende de besøker. Det som er yrkesetisk god og anstendig pleie, rekker de ikke å gi fullt ut fordi de er pålagt å rekke over for mange pleietrengende i løpet av en dag. Når de går heim etter jobben synes de ikke at de har gjort en god jobb. En slik belastning over tid, gir ifølge STAMI økt sannsynlighet for muskel- og skjelettplager i tillegg til psykiske plager.

85 % brudd på Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er en lov som skal sikre arbeidstakere et godt arbeidsmiljø. Tall fra Arbeidstilsynet viser at 85 prosent av stedene de sjekket i hjemmehjelpstjenestene de siste fem årene, hadde brudd på arbeidsmiljøloven. Tallene fra Arbeidstilsynet viser at det er få andre arbeidsplasser hvor de finner lovbrudd like ofte som hos hjemmehjelpstjenesten.

Hva har kommunestyret tenkt å gjøre?

Det er lite sannsynlig at Melhus kommune er noe unntak fra det som er kommet fram om arbeidsforholdene i omsorgssektorene rundt om i landets kommuner. Hva har kommunestyret i Melhus tenkt å gjøre for å bedre de ansattes arbeidsvilkår når budsjett og økonomiplan skal vedtas i desember i år?

Gustav Arne Nyborg

Melhus