Noen spørsmål. Hva er matjord? Ved kommunens store deponi blir all masse kalt fyllmasse, hvor blir det av matjorda? Hvilket tilsyn blir ført i deponiet ? Blandes alt uten tanke på kvalitet?

Hvordan tas det vare på matjorda, og hvordan blir den disponert? Skal det være jordvern, bør ett dekar matjord plasseres slik at nytt jordbruksland blir tilgjengelig. Å legge matjorda på tidligere dyrket areal som jordforbedring , vil medføre at omdisponert areal ikke blir erstattet.

Hva er deponi? Et sted for unødige masser? Planleggerne bør finne arealer som kan innvinnes, ikke degraderes som for det store deponiet.

Planleggerne bør jobbe for at kommunens arealer overleveres til våre etterkommere i minst like god stand som vi fikk dem. I Melhus finnes arealer som kan gi «arealvinning» ved deponi, det er planleggernes oppgave å finne disse.

Hvilke kriterier stilles til boligbyggeareal og hva kreves av næringsareal? Hvilke servicefunksjoner må ivaretas? ER det slik at det bygges først, så kommer spørsmålet om servicefunksjoner? Komprimert sentrum er kanskje plan, men kanskje noen ønsker å bo i litt mer natur? Dette blir kanskje «dyrere» særlig ved planlegging og kostnad for servicefunksjonene, «skole og transport m.m». Har noen hørt om inverterte masser?

Litt mer spredt bebyggelse bør være mulig, det er vel ikke nødvendig å bygge rett matfatet til våre etterkommere. Omdisponert vil vanskelig komme tilbake som matproduserende areal. Det er en skam for ettertiden.

Det er nå på tide at de sanksjonerende myndigheter toner flagg, slik at vi vet hvem som fortjener våre stemmer ved høstens valg.

Et lite tilleggsspørsmål: Ønsker melhuspolitikerne utvikling eller avvikling i jordbruket?