Kommentar fra kommunen på leserinnlegget «Figurer i skogen – et slags ufrivillig vern» i Trønderbladet 27. oktober.

Midtre Gauldal kommune viser til leserinnlegget «Figurer i skogen – et slags ufrivillig vern» i Trønderbladet 27. oktober.  Det er veldig bra at Svein Fløttum engasjerer seg i den kommende prosessen, som vi trenger at skogeierne aktivt velger å delta i. I innlegget til Fløttum er det noen sentrale begreper som brukes slik at det kan oppfattes feil, som vi som skogbruksmyndighet tenker det kan være greit å få rettet opp i.

I leserinnlegget ser det ut som at Nøkkelbiotoper (MiS) og andre miljøregistreringer (sensitive artsdata, naturtyper, og rødlista) blandet sammen. Det er forståelig at det går an å misforstå prosessene fordi kommunikasjonen ut til skogeiere har ikke alltid vært optimal.

Det er skogeiernes egne organisasjoner som står ansvarlig for registreringer og kvaliteten på nøkkelbiotopene (MiS) i sertifiseringsstystemet PEFC.  I «Sertifikatholdernes konklusjoner for revisjon av miljøregistreringer i Midtre Gauldal Kommune» har sertifikatholderne (Allskog SA, Nortømmer, SB-skog og Statskog SF) konkludert med følgende mulighet for skogeiers påvirkning av nøkkelbiotoper (MiS):

«Ny utvalgsprosess skal omfatte alle eksisterende nøkkelbiotoper og nyregistrerte livsmiljøarealer, og gjennomføres på alle eiendommer. Det sendes MiS-brev med eksisterende utvalgte nøkkelbiotoper (ikke fravalgte fra forrige prosess) og nyregistreringer der nyregistrerte filtrerte naturtyper og arter har gitt grunnlag for etablering av nye MiS-livsmiljø eller forvaltningsbiotop. Dette vil gi en oppdatert nøkkelbiotop/miljøinformasjon med enda bedre livsmiljøkvalitet for alle deltagende skogeiere i kommunen. Utvalgsprosessen må ikke føre til en redusert Nøkkelbiotopprosent for kommunen.»

Dette betyr at skogeiere med registrerte nøkkelbiotoper (MiS) vil få mulighet til å gi innspill på egne nøkkelbiotoper til utvalgsprosessen. Trolig vil denne utvalgsprosessen finne sted om godt og vel et år – vinteren 2025.  Det er ikke riktig at kommunen skal fremme «krav» på vegne av enkeltskogeiere til sertifikatholderne om fjerning, eller flytting av nøkkelbiotoper (MiS).

Nå har prosessen med skogbruksplan startet. Vi ser fram til dette arbeidet og oppfordrer alle skogeiere til å delta. Skogeierne i Selbu og Tydal har i september fått utlevert sine nye skogbruksplaner med miljøregistreringer, og hele 94 % av det produktive skogarealet er taksert.  Vi satser på å komme opp på samme tilslutning i Midtre Gauldal også!»

Ola Halvor Seeberg Nygård

Skogbruksrådgiver og viltansvarlig

Midtre Gauldal kommune