Innlegget er skrevet av Svein Fløttum i Ramnåsen etter Trønderbladets oppslag om kommende skogplanarbeid i Midtre Gauldal kommune: «Ber folk gripe sjansen for å unngå store kostnader – kan bli 15 år til neste gang».

Vi får håpe dette blir bra. Dette er også en mulighet skogeierne har til å påvirke eller endre bl.a. MiS (miljøregistreringer)-figurer på sin eiendom. En MiS-figur kan være «hengelav» «rovfuglreir med innflyvingsone», «død liggende skog», «gammel granskog» osv. Ofte veldig tilfeldig, spør du meg.

Det varierer veldig fra eier til eier i samme området hvor stor del av skogen som har fått disse MiS-figurene påvist på sin eiendom. Dette er et slags ufrivillig vern som den enkelte skogeier i mange tilfeller ikke vet at han har på sin eiendom fordi det ikke nødvendigvis er varslet på forhånd at det skal foregå MiS-registreringer. I min produktive skog er 11,1 prosent av arealet MiS-figurer. Ofte i de beste biotopene slik at volum i prosent av hogstmoden skog er større enn prosent av arealet.

Jeg har kontaktet Statsforvalteren om disse MiS-figurene og hensikten med dem samt de store variasjonene hos skogeiere i samme området. Statsforvalteren er klar over de store variasjonene og sier det er mulig å endre på dette. Blant annet ved å flytte MiS-figurene eller slette dem. De kan f. eks. flyttes til deler av eiendommen som i utgangspunktet har lav rotnetto (rotnetto er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra red.anm.) på grunn av bonitet og vanskelige driftsforhold. Og det er da det er så viktig at skogeierne under den kommende planprosessen engasjerer seg og følger opp selv.

Kontakt skogkontoret i kommunen og legg frem krav om revidering/fjerning av MiS-figurene som en del av det kommende planarbeidet på din eiendom. Lykke til.