Leserinnlegg skrevet av Bjørn Enge, gruppeleder Høyre

I det vedtatte budsjettet er det ikke avsatt midler til å opprettholde døgnbemanning i Singsås, tvert imot er det lagt til rette for å gjennomføre kommunestyrets vedtak av 6.4.17, politisk sak 19/17 for de som ønsker å se hva som står. Her er det vedtatt tiltak i pleie og omsorg i et fire års perspektiv der etablering av omsorgsbolig med heldøgns bemanning ved Støren bo- og dagsenter er et sentralt punkt.

De partiene som nå stemte sammen om budsjettet, har vedtatt et tilleggspunkt som går på konsekvensutredning av at Singsås gradvis skal omgjøres til omsorgsbolig uten bemanning.

Ap, KrF og V vet utmerket godt at den utredningen ligger på bordet for lengst, og at det ikke er økonomisk realistisk å opprettholde bemanning i Singsås samtidig som det skal etableres bo og dagsenter med døgnbemanning på Støren.

Harald Rognes viser til samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Sp, H, Frp og Bygdelista etter valget høsten 2015. Her fremgår det ganske riktig at bo og dagsentrene i kommunen skal ha heldøgns bemanning så lenge behovet tilsier det.

De fleste som leser formuleringen vil forstå at dette blir en konkret vurdering av hva som er behovet til enhver tid. Formuleringen er ikke av ny dato, første gang heldøgns bemanning ble knyttet til behov var i budsjettavtalen for 2014 mellom de fire samarbeidspartiene. Alle de fire partiene har vært tydelig på at det ikke er aktuelt å ta bort bemanningen så lenge det ikke er etablert et akseptabelt alternativ.

Alternativet skal nå etableres på Støren, jfr. kommunestyrets vedtak av 6.4.17.

Av samarbeidsavtalen fremgår det at bo- og dagsentrene skal videreutvikles.

Den politiske uenigheten består i at det store flertallet i kommunestyret ønsker å legge til rette for at pleie- og omsorgstjenester med behov for døgnbemanning skal utføres på Støren.

Dette er viktig av hensyn til de brukerne som er avhengig av hjelp døgnet rundt. Bygdelista ønsker å legge til rette for at behovet for døgntjenester skal ivaretas ved bo- og dagsentrene i hele kommunen. En slik utvikling er ikke realistisk, hverken av hensyn til bemanning og kompetanse eller av hensyn til økonomi.

Når det gjelder andre forhold i det vedtatte budsjettet som bl.a. eiendomsskatt og kommunens attraktivitet for de som ønsker å etablere seg her, så er det forhold som det er nødvendig å komme tilbake til.

Godt nyttår!