Leserinnlegg skrevet av Harald Rognes, varaordfører, Bygdelista

I Gauldalsposten 3. januar 2018 gjør Øystein Høen seg noen betraktninger rundt situasjonen ved Singsås bo- og dagsenter dersom bemanningen tas bort.

Dyrere tilbud på Støren

Høen er seksjonsleder ved Oslo Universitetssykehus. Høens konklusjon er at uten bemanning vil tryggheten forsvinne, og brukerne (beboerne) vil kunne få behov for et mye dyrere tilbud ved sykehjemmet på Støren hvor tilgangen på plasser dessuten er begrenset (nå 60 - opprinnelig 76).

Uansett budsjettforslag (og vedtak) har vi antagelig kommet i den posisjon at antall sykehjemsplasser kan bli ytterligere redusert.

I samarbeidsavtalen står det at «Vi vil søke å redusere eller fjerne eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger i perioden.» Bygdelista foreslo derfor å redusere eiendomsskatten fra 4 til 3 promille i budsjettet for år 2018. For at rådmannen skulle få litt tid til å tilpasse driften, fant vi ikke at man kunne gå fortere frem, men dette forslaget ble nedstemt.

Samarbeidsavtalen sier også at «Hovedutvalgene fortsetter som før». Avtalen legger videre opp til at hovedutvalgene skal få reell innflytelse. Her har det ikke vært en utvikling som skissert, tvert imot har våre partnere vedtatt en innskrenkning av politisk breddeinnflytelse, men for å unngå åpenbart avtalebrudd, er vedtaket i kraft fra kommende kommunestyreperiode.

Avtalen sikrer bemanning

Samarbeidsavtalen tilsier at «Bo- og dagsentrene i kommunen må sikres heldøgns bemanning når behovet tilsier det, og utvikles videre.»

Dette var et viktig punkt å få med for Bygdelista ved forhandlingene etter valget høsten 2015, da det klart signaliserer at bo- og dagsentrene har en viktig rolle å spille i fortsettelsen med å dekke behov utover det som brukere hensiktsmessig kan få dekket i eget hjem og før man blir pleietrengende.

Bygdelista hadde for 2018 tvert imot tanker om å bedre tilbudet ved Budal bo- og dagsenter ved at personer fra nærområdet kunne få avlastningstilbud med nattevakt her og at stell på dagtid kunne løses av hjemmetjeneste/hjemmesykepleie.

Det handler om å se muligheter og skape trivsel for folk, ikke bare se begrensninger. Budalingene er nært knyttet til bygda si.

Sint ordfører

Ordføreren er tydeligvis svært sint på Bygdelista. Bygdelistene er ideologisk et uttrykk for at interesser for sterke og livskraftige bygder ikke blir ivaretatt av de tradisjonelle partier, og i Midtre Gaudal har velgerne fått en god påminning om at Senterpartiet er et utmerket eksempel på dette.

Bygdelista varslet imidlertid i 3 omganger hvor viktig dette med bo- og dagsentrene var for oss uten at de øvrige samarbeidspartnere tok hensyn til dette.

Det beste vi da kunne oppnå var å stemme for et forslag som innebærer ny utredning. Denne utredning bør gjøres av eksterne fagpersoner med bred kompetanse.

Godt nyttår til dere alle.