Vi viser til debattinnlegg 30/10 av Lillian Ofstad.

Innlegget har noen betraktninger rundt tildeling av kulturfondsmidler som vi ønsker å komme med noen oppklaringer rundt.

«Kulturfondet i Melhus burde ha endret retningslinjene før tildeling av kulturmidler denne høsten», skriver innleggsforfatteren.

Melhus kommunes kulturfond ble opprettet i desember 2021, og det ble da gjort politisk vedtak på retningslinjene til fondet. Det ble også vedtatt at tildelinger gjøres av utvalg for helse, oppvekst og kultur, og til nå har det i alt vært fire runder med tildelinger. Fondet har to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. oktober. Søknadene som ble behandlet i forrige utvalgsmøte var innsendt på grunnlag av dagens retningslinjer. Det ville vært uriktig å endre vilkår og retningslinjer for søknader som er sendt inn på grunnlag av gamle retningslinjer. Før neste tildeling vil det være de reviderte retningslinjene som gjelder. Disse behandles i utvalget og formannskapet før de kommer til kommunestyret.

Hvis man skal vurdere målgruppen for tildelte midler, må man lese søknadene. Det er eksempelvis mye av aktivitetene som foregår i regi av Stiftelsen Prestegårdslåna og Stiftelsen Gamle Hovin som er godt besøkt av barn og unge, og der barn og unge er selve målgruppen.

– Det er eksempelvis mye av aktivitetene som foregår i regi av Stiftelsen Prestegårdslåna og Stiftelsen Gamle Hovin som er godt besøkt av barn og unge, og der barn og unge er selve målgruppen, skriver innleggsforfatteren. Her fra høstfesten da Oddbjørn Syrstad forklarte litt om potetdyrking, og alle var spente på om det var noen poteter i jorda. Foto: John Lerli

De aktørene som innleggsforfatteren nevner (Melhus Onstage, Horg og Flå juniorkorps, Melhus skolekorps) fikk avslag denne gangen på følgende grunnlag: Reisestøtte prioriteres ikke av kulturfondet. Ett av korpsene søkte for tiltak som rådmannen anser som ordinær drift av et skolekorps. Dette er heller ikke berettiget støtte jfr §1 i retningslinjene. Et annet korps søkte på et tiltak som allerede ligger inne med fast tilskudd i økonomi og handlingsplan. Begge skolekorpsene i Melhus kommune mottar årlige tilskudd og får i tillegg dekket 25 % av dirigentlønnen. Det skal samtidig nevnes at alle disse tre aktørene er uvurderlige bidragsytere til kultur- og opplæringstilbudet for barn og unge i Melhus kommune. Alle tre har tidligere mottatt tilskudd fra kulturfondet, og Melhus Onstage også fra næringsfondet.

Slik kulturfondet er innrettet, er det ment å stimulere til arrangement og aktivitet. På hjemmesiden til Melhus kommune står det presisert følgende om kulturfondet:

Vi prioriterer søknader til

 • arrangement innen kunst- og kulturfeltet i Melhus kommune

 • arrangement som har program og/eller innhold av høy kvalitet

 • arrangører som kan vise til gode planer og realistiske budsjett og finansieringsplaner

 • arrangement hvor tilskudd fra eksterne utløses av lokal støtte

 • arrangement som er avhengig av tilskudd for å være sikrere på økonomisk balanse

 • arrangement som ivaretar prinsippet om universell utforming

 • lag og foreninger prioriteres søknader for prosjekter hvor det er samarbeid med det profesjonelle kulturlivet.

Vi prioriterer ikke søknader til

 • arrangement som ikke avholdes i Melhus kommune eller der ikke lag/foreninger eller organisasjoner fra Melhus kommune er arrangør.

 • lukkede arrangement

 • studiereiser og kursdeltagelse

 • tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed

 • reise- og turnéstøtte

 • politisk og religiøs aktivitet

 • utstyrsinvesteringer

– Melhus Onstage, Horg og Flå juniorkorps, Melhus skolekorps fikk avslag denne gangen på følgende grunnlag: Reisestøtte prioriteres ikke av kulturfondet, skriver innleggsforfatteren. Her fra Melhus Onstage vårshow i april. Foto: Gunn Heidi Nakrem

I tillegg omfatter fondet også kulturminnevern. De to stiftelsene som er tilgodesett med midler fra fondet, har en vesentlig betydning for bygningsvern og kulturarv i Melhus kommune. De er omtalt spesifikt i kommunens kulturminneplan, og er tillagt høy historisk verdi. Det er historiske bygninger som også generer mye aktivitet på kulturfeltet, for alle aldersgrupper. Stiftelsene har også brakt mange millioner til Melhus fra andre tilskuddsordninger. Tilskudd fra kulturfondet er ofte en nøkkel for å få fullfinansiert prosjekter og utløst store tilskudd fra andre hold, for eksempel Kulturminnefondet (statlige midler) og andre stiftelser. Da anser rådmannen det som vel anvendte midler.

Innleggsforfatteren avslutter med: «Jeg forstår at mange organisasjoner føler seg urettferdig behandlet i denne saken. Tallenes klare tale sier hvor urettferdig denne fordelingen er. Jeg håper at vi ved neste tildeling kan prioritere barne- og ungdomsaktiviteter så det monner, og for øvrig fordele rettferdig blant søkerne».

I sin innstilling til tildelingssakene tilstreber rådmannen en mest mulig riktig tildeling ut fra retningslinjene og intensjonen til kulturfondet. I denne siste runden ble det gjort enstemmig politisk vedtak i utvalget. En vurdering av hvorvidt en tildeling er rettferdig eller ikke forutsetter kjennskap til både retningslinjer, de spesifikke søknadene, begrunnelse for eventuelle avslag og også tidligere tildelinger.

Alle medlemmer og partier i utvalget har mulighet til å komme med endringsforslag til rådmannens innstilling. Alle tidligere tildelinger finnes i møteprotokollene, og vil også bli publisert på hjemmesiden til Melhus kommune.

På generelt grunnlag vil vi opplyse om at rådmannen ofte kommer med nyttig informasjon og saksopplysninger i utvalgsmøtene. Det vil være svært nyttig for både administrasjonen og politisk nivå om relevant informasjon bringes videre fra utvalgene og inn i partiorganisasjonene. Det bedrer forutsetningen for å kunne spille hverandre gode.

Utover det som bevilges gjennom kulturfondet, kan vi kort nevne at Melhus kommune har et bredt tilbud til barn og unge året rundt innenfor de rammene kultur og fritid disponerer. Vi kan anbefale å oppsøke Facebook-sidene til blant annet Kultur og fritid, Melhus bibliotek, Melhus kino, Melhus Frivilligsentral, Potten ungdomshus, Sagauka i Melhus, Kulturskolen i Melhus, UKM Melhus og Horg bygdatun for å få et inntrykk av aktiviteter og tilbud i kommunens regi. I 2024 kommer det ny fritidsklubb på Lundamo, og tilbudet og aktiviteten ved Potten skal også utvikles.

Anne Sørtømme

Kulturrådgiver i Melhus kommune