Kristin Stornes

2. kandidat for Bygdelista for Midtre Gauldal

Det nye kommunestyret må raskest mulig evaluere hva som har skjedd innen helse og omsorg i de siste periodene.

Nå har vi for få plasser for syke/pleietrengende, demente, de som trenger rehabilitering og bemannet bofellesskap.

Hvor mye er spart på å legge ned bo- og dagsentra?  Mange ansatte i pleie- og omsorgssektoren trives ikke på arbeid fordi det er for stort arbeidspress, dermed får vi stort sykefravær, og dyktige ansatte slutter eller fratrer.

Bygdelista kan ikke skjønne at det som har foregått de siste årene er til det beste for innbyggerne.

De som trenger rehabilitering blir ofte plassert sammen med demente fordi det ikke er egen demensavdeling. De neste 20 åra vil tallet på demente fordobles. Kommunen vår er slett ikke rustet for det. Demensavdeling kunne være lokalisert rundt atriet i midten, med trygg og fin uteplass. Dette ville doblet antall plasser.

Mange blir i dag «oppfordret» til å dra hjem, med hjemmesykepleie innom mange ganger hver dag, og å benytte familien som hjelpere. Utskrivningsklare pasienter fra sykehus risikerer i påvente av ledig plass i Midtre Gauldal å få et tilbud i annen kommune.

Kommunen har ikke økonomi hverken til nye bygg eller store ombygginger. Bygdelista mener vi må ta i bruk de byggene som kommunen allerede eier, altså bo- og dagsentra. Men for at eldre skal flytte dit må det være minimumsbemanning. Kommunen har ledige, lettstelte leiligheter hvor beboere kan klare mye selv,  føle trygghet/fellesskap, ha felles måltider og aktiviteter i bofellesskap. Dette tilbudet er det billigste kommunen kan tilby eldre som ikke kan bo i sitt opprinnelige hjem. Trygghet og sosialt fellesskap er svært viktig!

Sykepleiere er vanskelig å rekruttere, derfor må de brukes til det de er utdannet til. Andre oppgaver kan løses av andre yrkesgrupper innen helse , såkalt oppgavedeling.

Bygdelista vil utrede muligheten for soneinndeling av hjemmetjenesten med utgangspunkt i alle kommunens bo- og dagsentra. Dette vil redusere kjøretid, gi mer tid ansikt til ansikt med tjenestemottakere, og dempe utgifter til transport og spare miljøet.

Vil du ha en fremtidsrettet god eldreomsorg i hele Midtre Gauldal, STEM BYGDELISTA!

Kristin Stornes

2. kandidat for Bygdelista for Midtre Gauldal