Omstillingsprogrammet Spir skaper arbeidsplasser og styrker kompetansen i våre bedrifter i kommunen. Senterpartiet ser på Støren Sør som det viktigste utviklingsprosjektet i vår tid for å skape nye arbeidsplasser og bosetting i kommunen. Samtidig vil vi være veldig tydelige på at landbruket er en grunnpilar som skaper bosetting og verdier i hele kommunen.

Omstillingsprogrammet Spir startet opp i 2022 og vil gå fram til 2028. Dette programmet har offentlig finansiering på 40 millioner, hvorav staten dekker 50% samt fylkeskommunen og kommunen 25% hver. Spir skal bidra til omstilling og til å sikre og etablere arbeidsplasser innen følgende områder:

●       Opplevelsesnæringen

●       Industri

●       Ny næring og innovasjon i eksisterende næringsliv

Spir har videre delmål som går mot å styrke kompetansen og øke attraktiviteten til kommunen for etableringer av både bolig og næring.

Støren Sør: – Senterpartiet ser på Støren Sør som det viktigste utviklingsprosjektet i vår tid for å skape nye arbeidsplasser og bosetting i kommunen, skriver ordfører Sivert Moen. Foto: Simen Meisdal

Inntekts- og skattenivået er generelt lavt her i kommunen sammenlignet med landssnittet.  Et styrket næringsliv vil gi høyere inntektsnivå og det vil bidra til å styrke kommuneøkonomien gjennom økt skatteinngang. Kommunen øker nå engasjementet mot næringslivet for å få dette til.

Eksisterende næringsliv har i mange sammenhenger meldt tilbake at de savner oppfølging og engasjement fra kommunen. Nettopp gjennom omstillingsprogrammet Spir og likeledes gjennom samarbeidsavtalen med den lokale Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NITr), har vi tidenes mulighet til å gjøre noe med det og til å skape noe i fellesskap.

For å skape vekst og utviklingsmuligheter må kommunen bidra til at det avsettes og utvikles næringsareal i hele kommunen. På Støren, hvor etterspørselen og arealknappheten er størst, har vi tilrettelagt og utviklet bærekraftig areal med infrastruktur.

– Det regulerte næringsområdet i Støren Sør er viktig for å ta vekk presset på arealer i dagens Støren sentrum og de høyproduktive jordbruksområdene vi har der, skriver Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal. Foto: Kvass

Støren Sør har en attraktiv og sentral beliggenhet i forhold til Trondheimsregionen. Med ny firefelts E6 om noen år øker attraktiviteten ytterligere. Det regulerte næringsområdet i Støren Sør er viktig for å ta vekk presset på arealer i dagens Støren sentrum og de høyproduktive jordbruksområdene vi har der. Støren Sør skal være et godt alternativ og en god lokasjon for ny og plasskrevende næringsvirksomhet i Trondheimsregionen. Ved å flytte næringsbygg fra sentrum til Støren Sør vil store areal i sentrum kunne frigis til nye formål som bolig, tjenesteyting og handel.

Sysselsettingen innen det tradisjonelle landbruket har gått ned med vel 200 årsverk, fra vel 450 årsverk de siste 15 årene. Dette har i første rekke rammet sysselsettingen i Singsås, Budal og Soknedal. For å opprettholde bosetting og grunnlaget for oppvekstområdene, med barnehager og skoler, må vi ha arbeidsplasser i egen kommune. Lang reiseavstand til arbeidsplasser utenfor kommunen kan på sikt føre til fraflytting.

Arbeidsplasser knyttet mot jord- og skogbruk bidrar til å utnytte lokale ressurser. Vi vil at landbruket skal bidra til fornuftig ressursutnytting, også i vernede områder. Her ligger det store ressurser. Formålet med vernet er knytt til at bruken opprettholdes minst på samme nivå som tidligere. Drifta må tilpasses tida vi lever i og samfunnsutviklingen ellers. Det krever både tidsmessige veger og driftsbygninger.  Kommunen må aktivt delta og være en pådriver i forvaltning og utvikling i hele kommunen.

Aktiv og kontinuerlig vurdering av utviklingen i landbruksnæringen er viktig for en god og tidsriktig utvikling. Stagnasjon og nedgang må vi søke å motvirke ved å utvikle næringen i retning av lokalmat, opplevelser, fritidsboliger og turisme. Det må utvikles klare strategier på disse områdene. Landbruk er en av de viktigste næringene vi har i kommunen, og har store ringvirkninger for det lokale næringslivet. Vi bør vurdere å øke ressursene på landbrukskontoret, blant annet for å sikre et godt samarbeid med landbruket gjennom landbruksutvalget.

Vi må utfordre Bane Nor til å legge sidespor på Rognes og Kotsøy stasjon som gjør det mulig å levere tømmer på jernbanen. Da blir kjippinga vesentlig billigere for skogeiere som har skog i den del av kommunen. Slik det er nå kjippes det med traktor og vogn på Rognes 2 km ekstra fordi brua ikke tåler fulle tømmebillass. Hadde det vært mulig å legge tømmeret opp på stasjonen og lesse det på tømmervogner der, ville det vært en stor gevinst for skogeierne og ei stjerne i miljøregisteret til Bane Nor. Slik det er nå blir tømmeret hugget og kjørt med lassbærer frem til vei, så tar traktor med vogn over, så tar bil over og kjører sagtømmeret til sagbruket, mens slipen blir kjørt til Støren stasjon for opplasting og videre transport med jernbane til aktuelle kjøpere.

Det er en tendens til at det i større grad gis fritak for boplikten ved eierskifte på landbrukseiendommer som har dårlige eller manglende hus på eiendommen. Driveplikten opprettholdes gjennom utleie av dyrkamarka. På sikt vil da gamle gårdstun råtne ned og forfalle samtidig som andelen leiejord vil øke. Dette er en utvikling som gir flere passive eiere og redusert ressursutnyttelse for ei pressa næring. Dette må vi gjøre noe med.

Naturbasert næringsvirksomhet må utvikles videre.  Vi har både Forollhogna nasjonalpark og Gaula, en av verdens beste lakseelver. Vi er den 3. største hyttekommunen i Trøndelag. Her ligger det flere muligheter for økt næringsvirksomhet og sysselsetting i framtida.

Og en ting til. Bruk stemmeretten din både i kommune- og fylkestings-valget. Og da ser jeg helst at du stemmer på Senterpartiet.

Med hilsen

Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal kommune