Spørsmål 1: Vil ordfører redegjøre konkret for prosessen som har ledet til at Soknes leir er lagt ut for salg?

Svar fra ordføreren:

– I forbindelse med byggingen av Soknes barnehage ble hele arealet der Soknes Leir er lokalisert regulert til barnehage- og boligformål. Resterende areal – etter byggingen av barnehagen – er avsatt til infrastruktur og boligformål. Reguleringsplanen, Soknes barnehage og boligområde, ble vedtatt politisk i 2017. Det er utarbeidet et prospekt der potensialet for boligutbygging er utredet og hvilke typer boliger som det kan være aktuelt å satse på.

– I prosessen som ledet fram til den politiske behandlingen av kommunedelplan for Støren, ble det i stadig sterkere grad tatt til orde for at det er et stort behov for mer areal til boligbygging på Støren. Dette ut fra et behov for flere boliger. Da saken skulle behandles politisk la derfor administrasjonen inn i saken at Soknes Leir kan selges (kommunen er grunneier), forutsatt at det er mulig å finne en alternativ løsning for å ivareta kommunens eget behov for lokaler til uteseksjonen.

– Da formannskapet behandlet saken ble det understreket at et samlet utvalg går inn for at boligareal må prioriteres.

– På denne bakgrunn er en salgsprosess igangsatt, og administrasjonen har orientert formannskapet om dette.  Nå i første omgang er det engasjert en megler. Det er flere aktører som har meldt sin interesse. Et eventuelt salg og forutsetninger rundt et salg, skal godkjennes av formannskapet.

Spørsmål 2: Skal kommunen fortsatt ha en egen uteseksjon tilknyttet EKT?

Svar:

Kommunen vil fortsatt måtte ha en uteseksjon, og det er naturlig at denne er organisatorisk tilknyttet enhet eiendom og kommunalteknikk.

Det er vil være en forutsetning for et eventuelt salg at kommunen får tilstrekkelig tid til å leie tilbake Soknes leir slik at vi har tid til å forberede flytting. 2 års tilbakeleie har vært diskutert. Dette behovet/denne forutsetningen må ivaretas i forhandlingene med en eventuell kjøper.

Spørsmål 3: Hvilke planer foreligger for alternativer til nåværende bruk av Soknes leir dvs. hvor skal virksomhetene flytte?

Svar:

Administrasjonen sonderer nå hvilke muligheter som finnes, og ingenting er fastlagt. Det er flere aktuelle muligheter, bl.a. ser vi på muligheter i Moøya-området, der det foregår flere prosesser rundt arealer/bygninger.

Spørsmål 4: Foreligger estimater om beregning av «gevinst» for kommunen ved salg både ved økt egenkapital og fremtidig reduserte driftsutgifter? Disse opplysninger må gjøres offentlig, da det er naturlig å tro at disse har vært del av beslutningsprosessen for salg av Soknes leir.

Svar:

– Det er ikke besluttet å selge Soknes leir, men det er satt i gang en salgsprosess. Det vil være formannskapet som skal behandle en sak om salg og hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn for et salg. Spørsmål om gevinster vil bli belyst gjennom en slik sak.

– Ved en vurdering av gevinster er det flere sider/forhold som må belyses; vi må skille mellom gevinst for kommunen som sådan og kommunen som grunneier og driver av tjenester som utføres av enhet eiendom og kommunalteknikk. Dette betyr at vi både har et samfunnsregnestykke, og et regnestykke for kommunen som organisasjon.

For kommunen som sådan er det en gevinst å få frigjort boligareal og at det bygges ut ulike typer boliger ut fra behov som finnes i markedet. For kommunen som grunneier og driver av tjenester som utføres av enhet eiendom og kommunalteknikk,  må det vurderes inntekter ved salg av Soknes leir sett opp mot kostnader med å etablere nye lokaler for eiendom og kommunalteknikk og driften av disse. Det er også viktig at arealet som kommunen selger, enten om det er til bolig eller næring, har en rett markedsverdi. Dette fordi vi må unngå konkurransevridende priser, vi må unngå subsidiering av enkeltaktører og vi skal sørge for at inntekter fra salg av areal kommer kommunekassen til gode.

Regnestykkene - for Midtre Gauldal som samfunn og for Midtre Gauldal som organisasjon - vil bli lagt fram ved en eventuell sak til folkevalgt nivå om godkjenning av salg.