– Flyktningene som kommer til Melhus kommune har i all hovedsak kompetanse som vi kan gjøre oss nytte av og som vi har bruk for, mener Utdanningsforbundet Melhus. Buen helse- og omsorgsenter i Melhus fikk i august 2021 overrakt mangfoldsprisen for Trøndelag. De ansatte var samlet på Buen. fra venstre: Grethe Skauge, Anne Solveig Johansen, Knut Ståle Skogstad, Marit Hjulstad, Kristin Grindstuen, Ida Krogstad Flisen, Rita Brattland Myrseth, Baatu Biilia, Maria Holm og Haldis Sørløkken. Foto: Melhus kommune

Skrevet av Utdanningsforbundet Melhus

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Melhus kommune om å bosette 26 flyktninger i løpet av 2022. Rådmannen foreslår at kvoten settes til 30 flyktninger pr. år i tre år framover. I tillegg kommer familiemedlemmer som har krav på familiegjenforening.

Utdanningsforbundet Melhus er glad for at kommunen vår mener at disse menneskene kan bli en viktig ressurs. Vi ønsker at ansatte i barnehage og skole skal ha kompetanse og tid til å gi dem de verktøyene de trenger. Målet er at de nye innbyggerne skal kunne bidra med den fagkunnskapen de allerede innehar når de kommer til landet, både i lokalsamfunnet og i arbeidslivet. For å bli et integrert medlem av lokalsamfunnet er det viktig med et godt samarbeid mellom alle enhetene som skal ivareta barn og voksne.

Barnehagebarn og elever uten gode ferdigheter i norsk, krever at lærerne har tid, kunnskap og kompetanse til å tilpasse opplæringen. For at vi at vi skal lykkes med at de nye naboene våre skal bli boende og trives i nabolaget, må samarbeidet fungere. Mersmak er et godt eksempel på et tiltak for å få mennesker med svake ferdigheter i norsk, ut i jobb. Vi ønsker slike prosjekter velkommen! Flyktningene som kommer til Melhus kommune har i all hovedsak kompetanse som vi kan gjøre oss nytte av og som vi har bruk for. Slik kan de bli en ressurs i lokalsamfunnet.

Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom voksenopplæringen, videregående opplæring, grunnskole og barnehage som tar imot barn og elever med flyktningebakgrunn. Derfor har vi bedt oppvekstsektoren i kommunen om å opprette et nettverk for pedagoger som jobber med disse barna og elevene. Vi håper at erfaringsutveksling i dette forumet kan bidra til å styrke laget rundt familien, slik at de kommer seg ut i arbeidslivet og slår røtter i kommunen vår. Samtidig håper vi at pedagogene får økt sin kompetanse og kunnskap om elever med flyktningebakgrunn.