Skrevet av Jorid Oliv Jagtøyen, ordfører, Sp

Stine Estenstad, varaordfører, H

Merethe Moum, ML

Melhusbudsjettet 2022

Økonomi og handlingsplan 2022- 2025, vedtatt av SP, H og ML

De prioriteringene vi har satt setter stødige rammer for Melhus kommune fremover. Vi har også i år greid å legge et budsjett uten å øke eiendomsskatten og uten å kutte budsjettposter.

Dette er et forsvarlig budsjett med fokus på helse og skole i kommende år, og vi omsetter for 1,4 milliarder i året. For 2020 setter vi av over 300 millioner i nye investeringer.

I budsjettet økes fastlegehjemlene på alle tre legesenter- til sammen 2 hjemler. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Helse:

I årets budsjett har vi en betydelig økning til helse og omsorg.

 • I fjor satte vi av 6 millioner årlig til styrkning av hjemmetjenesten.

 • I år setter vi årlig av 16 millioner i styrkning av institusjonstjenesten.

 • Vi øker fastlegehjemlene på alle tre legesenter- til sammen 2 hjemler.

 • Vi styrker tiltak for økt samarbeid med frivilligheten og NAV.

 • I januar får vi en ekstern gjennomgang fra BDO (revisjonsfirma, red.anm.)av pleie- og omsorgstjenesten i hele kommunen. Denne skal danne et grunnlag for en helhetlig plan for fremtidig og bærekraftig utvikling av helsetjenestene i kommunen. Hvordan rigger vi oss for fremtiden med tanke på kvalitet, kompetanse og rekruttering.

 • Vi har nylig signert heltidserklæring som er unik i nasjonal sammenheng. Heltidsprosjektet sammen med tillitsvalgte videreføres. Her har vi sett veldig gode resultater med flere hele stillinger, mentorordning for nyansatte og endrete turnuser med færre helgevakter.

Nye Gimse skole med idrettshall står i februar 2022 klar til å ta imot elever. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Skole:

 • Nye Gimse barneskole med idrettshall står i februar 2022 klar til å ta imot elever. Dette blir et stort løft for ansatte og elever som har levd i trange og gamle skolebygg i mange år.

 • Vi venter på et kunnskapsgrunnlag i mars som går på innhold, kvalitet og bygningsmasse i våre skoler og barnehager. Dette vil gi oss mulighet for videre arbeid om et godt skoleinnhold som er fremtidsrettet og med god kvalitet, gode arbeidsforhold og læringsmiljø for alle.

 • 1,5 mill. fra regjeringen satt på disposisjonsfond- vil bli disponert oppvekst når vi får kunnskap om behov i mars.

 • Vi øker med 1 mill. årlig på oppvekstområdet.

 • Vi har satt av midler til svømme- og livredning i autentiske omgivelser.

 • Vi setter av midler til forprosjekt utbygging av spesialklasserom og ungdomsklubb på Lundamo U. som en oppfølger fra vårt forslag i fjorårets budsjett.

 • Vi har avsatt midler til oppgradering av uteareal på Lundamo U og etablering av skateramper.

 • Vi prioriterer ungdomsrådets engasjement på barnehjemmet i Taveta, Kenya og setter av midler til dette.

Kulturskolens rammer økes med halvt årsverk på visuelle kunstfag sør i kommunen. Her opptrer elever og lærere fra kulturskolen på scenen under et kommunestyremøte i rådhussalen i oktober. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Idrett og kultur:

 • Nytt årsverk Idrett, friluftsliv og folkehelsekoordinator, jmfr. vedtatt Idretts- og anleggsplan.

 • Kulturskolens rammer økes med halvt årsverk på visuelle kunstfag sør i kommunen. Vi ser at det er lange ventelister på dette.

 • Idretts- og anleggsfondet økes med 2 millioner, slik at kunstgress Gåsbakken kan realiseres.

 • Reguleringsplan aktivitetspark Monstuflata prioriteres.

 • I 2022 åpnes to nye fullverdige flerbrukshaller; Melhushallen 2 og Gimshallen. Dette vil gi rom for flere innendørsidretter og allsidig bruk.

 • Kampsport får egne lokaler i Gimshallen.

 • Korpsene får tilrettelagte lokaler og lager, og vi setter av årlig 90 000 til korpsfond.

 • Årlige aktivitetsmidler til eldre, ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Næring:

 • Nytt årsverk næringsrådgiver, skal blant annet jobbe med utvikling av reiseliv og turisme, tilleggsnæringer innen landbruket, søknader, tilrettelegging og være kommunens kontaktpunkt utad for næringsarbeidet vårt. Bidra til tett samarbeid med NiT og forsknings- og utdanningsmiljøene.

 • 100 000 årlig til råd- og veiledningstjeneste til grundere

 • Styrking av lærlingordning for å motarbeide utenforskap blant unge i samarbeid med NAV, Trøndelagsmodellen.

 • Satt av midler til ERG ( European region of gastronomy) for å løfte frem lokale matprodusenter.

Bolig og planarbeid: (de mest sentrale nevnes her)

 • Områdeplan Brekkåsen

 • Områdeplan Kvål

 • Områdeplan Melhus skysstasjon- kollektivknutepunkt og muligheter

 • Reguleringsplan E6

 • Kommuneplanens samfunnsdel

 • Oppvekst; skole og barnehage, innhold, kvalitet og bygningsmasse

 • Helse- og omsorg; helhetlig plan for kvalitet, rekruttering og kompetanse

Tilbakeblikk på året som gikk. Vi har også i år vært gjennom et annerledes og krevende år med pågående pandemi. Likevel er Melhus en kommune på stødig kurs, med solid drift og vi er i prosent den kommunen med størst vekst i Trøndelag. Vi produserer gode tjenester 24 timer i døgnet til våre innbyggere og med 1800 personer på lønningslista er vi den største bedriften i kommunen med utrolig mange dyktige, kreative og dedikerte ansatte. Noen eksempler er;

Foreldreveiledningskurs for alle med barn i 0-10 årsalderen, prosjekt for tverrfaglig samarbeid for bedre samarbeid rundt barn, ungdom og familier.

Buen omsorgssenter som vant mangfolds prisen for Trøndelag med fremragende bruk av innvandreres kompetanse. MerSmak som får innvandrerkvinner ut i jobb- en matbedrift med egen kafé på Lundamo, skolematprosjektet på Lundamo U og B. Signering av heltidserklæring for helse og omsorgssektoren, bruk av beroligende dukker på demensavdelingen på Buen donert av privat person og Idrettsveien bofellesskap som pakker hurtigtester i påvente av neste års Birken og NM i gatefotball.

Vi er stolte av NYBY-appen som kobler frivillige sammen med de som trenger hjelp og av prosjektet Smartere Melhus; om digitalisering innen bla. helse- og velferd.

Vi har Foyer leiligheter (nasjonal pilot) for ungdom 16-25 år som gir ungdom med utfordring en sjanse til en egen bolig der de kan få veiledning og mestring. Vi har ambulerende team innen opptrening og innen psykisk helse og ligger på topp hva gjelder pedagogtetthet i barnehagene.

Spikergutta elevbedrift ved Gimse ungdomsskole vant prisen som beste elevbedrift i fylkesmesterskapet og gav premiepengene til barnehjem i Taveta, og Rainbow Flash- elevbedriften som har laget undervisningsopplegg omkring seksuell legning på Lundamo ungdomsskole. Godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap omkring innovasjonscamper på ungdomsskolene og Mitt lokalsamfunn på barneskolene. VinterMelhus, SommerMelhus og HøstMelhus i regi av Kultur- og fritid har gitt barn- og unge spennende og kreative opplevelser med både sirkus og E-sport. Sommeraktivitetene ble benyttet av 1700 unike barn og unge i Melhus! Våre egne fritidsklubber på Eid, Lundamo og Melhus og Røde Kors gir ungdom fellesskap og trygghet, vi har kveldsvandrere, MelhusMakers og dyktige idrettslag og organisasjoner.

– Melhus kommune er rangert som femte beste styrte kommunen i Norge basert på kostnader, kvalitet og finans. I tillegg ble Melhus rangert som sjuende beste kommune i Trøndelag av NHO, skriver innleggsforfatterne. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Sist men ikke minst; Melhus kommune er rangert som femte beste styrte kommunen i Norge basert på kostnader, kvalitet og finans. I tillegg ble Melhus rangert som sjuende beste kommune i Trøndelag av NHO.

Vi er en mangfoldig og aktiv kommune.

Melhus styres sikkert og godt og budsjettet ivaretar hele kommunen og alle tettsteder for å sikre gode bo og arbeidsvilkår.

Det er sammen vi skaper! Takk for engasjementet!

Vi ønsker alle våre innbyggere en god jul og godt nytt år.