Jorid Jagtøyen har sendt inn spørsmål til ordfører før kommunestyret 23. april. Dette er publisert som meningsytring i Trønderbladet 12. april. Her fremsettes en del påstander som jeg mener det er riktig å nyansere.

Utbyggere innenfor områdeplanen for Melhus sentrum har gjennom utbyggingsavtaler med kommunen betalt inn betydelige beløp til fond som bl.a. skal finansiere brua. Kommunens forpliktelse i avtalen er at brua skal bygges siden områdeplanen blant annet har dette som et krav. Men betyr nå dette at verken områdeplan eller utbyggingsavtaler kan endres? Nei, slik er det nok ikke.

Plan og bygningsloven (Pbl) §12-14 gir kommunene, uten begrensninger, adgang til å endre reguleringsplaner. Om en plan skal endres er derfor underlagt kommunens frie forvaltningsskjønn.

Inngåelsen av en utbyggingsavtale kan som den klare hovedregel ikke medføre at kommunen blir avskåret fra å endre reguleringsplanen som utbyggingsavtalen er tilknyttet. (Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utgave, Oslo 2018 s. 430, samt Knut Fredrik Rasmussen, «Utbyggingsavtaler», Tidsskrift for eiendomsrett, 2007, s. 333-347, (s. 347))

Kommunen kan altså fritt endre en plan etter inngåelse av en utbyggingsavtale.

– Bra er det da at disse pengene står på fond og kan returneres til utbyggerne. Det vil forundre meg sterkt om noen av utbyggerne ikke ønsker å få tilbakebetalt noe av disse brupengene, sier Jørn Ove Moen. Foto: Arkivfoto

Så hva skjer om kommunen velger å endre reguleringsplanen som utbyggingsavtalen har som forutsetning? Avtalelovens §36 sier «En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig (…) å gjøre den gjeldende» Det vil si at man kan endre innholdet i deler av avtalen uten at avtalen mister sin (juridiske) bindende virkning for avtalepartene.

Det har vært domsavgjørelser som klart sier at en kommune må tilbakebetale innbetalte beløp som relaterer seg til endringer av forutsetningene for utbyggingsavtalen. En endring av områdeplanen for Melhus sentrum som tar ut den omtalte gangbrua vil nok ha en slik konsekvens. Bra er det da at disse pengene står på fond og kan returneres til utbyggerne. Det vil forundre meg sterkt om noen av utbyggerne ikke ønsker å få tilbakebetalt noe av disse brupengene.

Det hevdes også at midlene fra Miljøpakken har en kort tidsramme, da avtalen med staten går ut i 2029. Meg bekjent er denne avtalen reforhandlet og varer nå til 2033. Så veldig travelt med å få på plass denne brua har vi det nok ikke.

Jørn Ove Moen Kommunestyrerepresentant Melhus Arbeiderparti