Spørsmålet gjelder konsekvenser og lovlighet i utsettelse i sak 31/2024, fastsetting av planprogram – Detaljregulering gangbru over Gaula, Martin Tranmælsveg–Lenamælen.

Slik jeg forstod flertallet som utsatte saken, så handlet dette om uklarheter i forbindelse med vedtatt reguleringsplan og vedtatt detaljreguleringsplan på Gimsøya. I de mange utredninger som er forelagt oss politisk, informasjonsmøter og tidligere saksbehandlinger er gangbru over Gaula satt inn i et større perspektiv enn direkte koblet mot kun ett byggeområde. Planprogrammet tar for seg hele området fra vestsiden av E6 til Brekkåsen. Det handler om å koble øst og vestsiden sammen med store boligområder, planlagt kollektivknutepunkt, skoler, fritidsarealer og handel, sikre myke trafikanter, beredskap og avlaste fylkeskommunale Gimse bru som ikke kan bygges om eller er planlagt revet. For å ikke glemme de juridisk bindende utbyggingsavtalene vi har signert med næringslivet som har innbetalt flere tiltalls millioner i fond.

I disse utbyggingsavtalene – som er uoppsigelige – har Melhus kommune pålagt seg selv en rekke infrastrukturtiltak – blant annet det å bygge gangbru over Gaula.

I desember 2023 vedtok utvalg for teknikk og miljø, formannskapet og kommunestyret Miljøpakkens handlingsprogram og Miljøpakkens økonomi- og handlingsplan, som i januar 2024 ble vedtatt i kontaktutvalget, det høyeste organet i Miljøpakken. Her er det satt av planleggingsmidler til gangbru over Gaula i 2024 med prosjektstart 2025. Midlene fra Miljøpakken har en kort tidsramme, da avtalen med staten går ut i 2029. Vi er tydelig informert i en årrekke om hvilke kriterier som legges til grunn for å få finansiering fra Miljøpakken. Melhus kommune har tildelt pott, og kan ikke benytte midlene til hva som helst.

Jeg ønsker en grundig redegjørelse på bakgrunn og hensikt med formålet regulert og vedtatt i områdeplan Melhus sentrum, konsekvensene for utsettelse i forhold til tidsplan for å få vedtatt både planprogram, reguleringsplan og bygging innenfor avtaleperioden og konsekvensene ved å eventuelt ikke å følge de juridisk bindende utbyggingsavtalene i områdeplanen.

I tillegg ønsker jeg at rådmannen tar en vurdering på om formannskapet i Melhus har fullmakt til å utsette en sak som er vedtatt av kommunestyret.

Planprogram og påfølgende planforslag er et virkemiddel for å oppfylle kommunestyrets ønske om å bygge bru med tilhørende gang- og sykkelveinett på begge sider av brua.

Jorid Oliv Jagtøyen, Melhuslista