Fylkesveinettet har mange dårlige strekninger og Trøndelag har et stort vedlikeholdsetterslep. Generelt trengs mer penger til utbedring og vedlikehold av fylkesveiene. Noen steder må det imidlertid tas større løft. Fylkesveg 30 Støren-Røros er svinget og smal og har flere strekninger som er svært utsatt i forhold til ras og flom. Venstre mener at 70-80 prosent bompengeandel på fylkesveier er altfor høyt. Til sammenligning er bompengeandelen under 40 prosent på den nye E6 mellom Melhus og Ulsberg. Det er også uheldig å plassere bommer innad i en kommune. Dette kan gi en uakseptabelt høy økonomisk belastning for de som bor slik til at de må arbeide og hente barnehage-, skole- og fritidstilbud samt handle i et kommune- eller bygdesenter på den andre sida av en bom. Kjære fylkeskommune: Vær kreativ og vedta veiprising hvor antall kilometer kjørt på «nyveien» avgjør betalinga. Det er mye mer rettferdig!

Det er viktig å huske på at Fv 30 tidligere var riksvei som den ene av to hovedfartsårer gjennom Midt-Norge ved siden av E6. Det var et arbeid på gang med sikte på å ruste opp Fv 30 for å gjøre den sikrere og mer framkommelig, men det arbeidet har foreløpig strandet. Fylket har ikke egne penger å sette inn i veibygging. Deres andel ville bare bli den momsen de ville få refundert fra staten når prosjektet var ferdigstilt. Resten ville måtte tas inn i bompenger for de som bruker veien. Det ville bety en bompengeandel på 70-80 prosent. Det ble arrangert folkemøter med stort oppmøte i Midtre Gauldal, og folkets reaksjon var entydig: EN SÅ HØY BOMPENGEANDEL ER IKKE AKSEPTABEL. Det førte igjen til at kommunestyrene både i Melhus og Midtre Gauldal sa nei til planene.

Fra venstre Jon Gunnes, tidligere stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen på Stortinget – nå nyvalgt førstekandidat til fylkestinget for Venstre; Randi Rognes, leder i Midtre Gauldal Venstre og Erling Moe, leder i Trøndelag Venstre Foto: Privat

Der står saken i dag. Fylkeskommunen har klatret opp på gjerdet, lagt armene i kors og spiller fornærmet. Når kommunene langs Fv 30 ikke godtar deres opplegg, blir det ikke gjort noe. Slik kan vi ikke ha det. Det må tas et skikkelig løft for å utbedre nedslitte og trafikkfarlige fylkesveier. Da må man starte med å gjøre noe med spleiselaget mellom stat og kommune når det gjelder vei. Det er fylkestingsvalg til høsten. Da bør vi velgere sørge for å velge inn representanter som bl.a. vil arbeide for å gjøre noe med denne problemstillinga.