Klæbu går ut av det interkommunale renovasjonsselskapet Envina fra nyttår ettersom Klæbu blir en del av Trondheim, og det innebærer at det er behov for færre ansatte.

Løsning

– Innen innsamling og transport har vi nedbemannet to årsverk i 2017, og dette er løst ved at ingen nye ble fast ansatt da to sluttet. I stedet har vi brukt vikar, sier daglig leder Erik Fenstad i Envina.

Envina eies av Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu, og ved årsskiftet står bare Melhus og Midtre Gauldal igjen. Selskapet vil ha ytterligere behov for nedbemanning, opplyser Fenstad.

– Det er overtallighet i administrasjonen med ett årsverk for mye. Vi jobber med ei løsning, sier Fenstad.

– Er det aktuelt å gi noen sluttpakke?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Fenstad.

To stillinger som renovatører er altså blitt inndratt, og så kommer årsverket innen administrasjon i tillegg. Ingen ansatte er ifølge Fenstad, blitt overført til Trondheim renholdsverk som følge av kommunesammenslåinga mellom Klæbu og Trondheim. Envina har 23 ansatte.

Endrer tømmedager

Etter nyttår blir det endring av tømmedager for en del kunder, og Fenstad sier at det ikke er en direkte følge av at Klæbu utgår.

– Vi har gått gjennom hele drifta, og vi ser Midtre Gauldal og Melhus under ett. Hensikten er å få mer effektiv drift. I stedet for at vi i Midtre Gauldal kjører en bil og den blir full underveis, kjører vi to biler. Endringa er blitt varslet i appen, og det kommer også tekstmelding til berørte kunder, forklarer Fenstad.

Klæbus krav

Klæbu har forsøkt å få utbetalt penger fra Envina fordi Klæbu mener at kommunen har krav på å hente ut midler fra selvkostfondet. Dette godtar ikke Melhus og Midtre Gauldal, og under representantskapsmøtet 21. desember, vedtok representantskapet mot stemmen fra Klæbu, at det er et felles selvkostfond slik at Klæbu ikke skal få utbetalt noe ved årsskiftet.

Representantskapet består av ordfører Sivert Moen fra Midtre Gauldal, ordfører Gunnar Krogstad fra Melhus og ordfører Kirsti Tømmervold fra Klæbu. John M. Laugsand fra Midtre Gauldal er styreleder.

I tillegg krevde Klæbu at det skulle lages en verdivurdering av selskapet Envina slik at Klæbu kan få med seg en utløsningssum nå. Dette ble nedstemt i styret, og bare Klæbu stemte for. Styret vedtok at saken utsettes til regnskapet for 2017 er avlagt og revidert. Under kommunestyremøtet stilte Jorid Jagtøyen (Sp) spørsmål om dette, og ordfører Gunnar Krogstad antydet at regnskapet ikke ville være klart før til våren.

Klæbu tapte også avstemninga om hvordan allerede påløpte pensjonsforpliktelser skal beregnes, og styret vedtok mot Klæbus stemme at verdien av pensjonsforpliktelsene skal trekkes fra selvkostfondet før fondet fordeles på eierkommunene. Styret vedtok også at fordelinga av selvkostfondet skal skje etter folketall pr. 31.12.2017.

Renovasjonsavgifter beregnes ut fra kostnadene Envina har med innsamling og behandling av avfall samt drift av gjenvinningsstasjoner. Avgifter skal gjenspeile de kostnadene Envina har, og renovasjon skal utføres til selvkost. Men samtidig kan Envina bygge opp fond om det er planlagt større investeringer.

Les også: Har investert seks millioner kroner i ny gjenvinningsstasjon på Støren

Avgiftsøkning

Fra nyttår øker avgiftene med tre prosent etter likelydende vedtak i kommunestyrene i Midtre Gauldal og Melhus, og det gjelder både for husholdningsavfall og næringsavfall. For næringsavfall forklarer Envina økninga med en krevende markedssituasjon med fall i råvarepriser, sterkt redusert etterspørsel etter en del varer og avfallstyper samt økte behandlingskostnader.

Envina er for øvrig i gang med å bygge nytt hovedanlegg, og det bygges i Hofstad næringspark i Melhus. Åpninga er planlagt å skje til våren, opplyser Fenstad.