Melhus kommune mener at to hundeklubber har ulovlig tilhold på Stavsøra og at det i tillegg er tatt ut jord på stedet uten at dette er søkt om. Stavsøra er for øvrig et sted der det ulovlig har vært dumpet søppel over mange år.

Har en plan

Alt dette ønsker kommunen å få ryddet opp i ved hjelp av en reguleringsplan. Initiativet til en reguleringsplan kom etter at kommunen i 2012 ble gjort oppmerksom på «ulovlige tiltak forbundet med to hundeklubber sine aktiviteter i området på Stavsøra» som det heter i saksframlegget til Melhus formannskap.

Rådmannen mente at politikerne skulle fremme krav om at hundeklubbene skulle utarbeide reguleringsplan. Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, vekket kravet støy fordi en reguleringsplan ville bli kostbar for hundeklubbene Norsk Schäferhund Klub avdeling Nordenfjeldske og Nidaros Brukshundklubb. Melhus formannskap vedtok i mai 2016 at kommunen skulle bevilge penger til en reguleringsplan, og begrunnet det med Stavsøras betydning som friluftsområde.

Les også: Fikk først beskjed om å bekoste planen

Stiller krav

Reguleringsplanforslaget er fremmet i november av Norgeshus på vegne av grunneierne Arve Schive og Hans Ole Øwre Klomstad. Ifølge rådmannen er hensikten med planen å gjøre hundeklubbenes aktivitet på Stavsøra formelt riktig, og at det legges til rette for friluftsliv.

Rådmannen mener at klubbhuset den ene hundeklubben har satt opp, kan reguleres inn i formålet med planen, men at det må søkes om å få det godkjent fordi det er ulovlig oppført. Området er utsatt for flom, og rådmannen mener at dersom klubbhuset ikke tilfredsstiller kravet om flomsikring, må klubbhuset utbedres.

Hundeklubbene har hatt trafikktelling, og oppgir at antall biler varierer fra 120–500 i måneden. I tillegg kommer trafikk knyttet til turgåere. Statens vegvesen har vært kritisk til at trafikken kan øke i avkjørselen fra E39, men de to grunneierne mener at en alternativ vei er uegnet. Grunneierne har opplyst til kommunen at det er blitt mindre forsøpling på Stavsøra etter at hundeklubbene gikk i gang med sine aktiviteter.

Dessuten mener rådmannen at ulovlig jorduttak og deponi skal avsluttes. Det store grusuttaket fra elvebunnen på 1970-tallet førte ifølge en rapport fra Norconsult, til avskoging på Stavsøra.

Utredning

Norconsult har laget en egen rapport om natur- og friluftsinteresser. I rapporten nevnes den rødlistede soppen tindvedkjuke, og at det er funnet en forekomst av mandelpil i form av en grein som har drevet i land og har begynt å sette skudd. Området er kjent for sitt rike fugleliv, og under en befaring ble det observert andefugler, vadefugler og trost. Det ble også hørt en vaktel. Konsulentfirmaet minner om at det er båndtvang i perioden 1. april-20. august. Nettopp den rike forekomsten av fugler fører til at en del oppsøker området for å kikke på fuglene.