– Melhus bruker 211 millioner kroner i året på pleie og omsorg. Det er behov for omstilling, slo rådgiver og sykepleier Rune Holbæk fra Agenda Kaupang fast under kommunestyremøtet sist tirsdag.

Om å bo hjemme

Konsulentfirmaet er engasjert av Melhus kommune for å gå gjennom dagens tilbud og organisering innen pleie og omsorg. Først ut var eldreomsorgen der Agenda Kaupang uttalte at eldreomsorgen var for råflott. Det førte til rabalder, men så startet prosjektet 100 år i eget hjem der kommunens motto er at eldre skal bo lengst mulig hjemme enten det er i egen bolig eller i omsorgsbolig.

Budskapet fra Agenda Kaupang er fortsatt at i stedet for å bygge flere sykehjemsplasser selv om behovet kan øke, er det bedre å satse på omsorgsboliger der det kan settes inn heldøgns omsorg. I Melhus er det 142 brukere av heldøgns omsorgsplass.

– En sykehjemsplass i Melhus koster nesten en million kroner. Dere burde heller bygge omsorgsboliger. Ikke gi vekk feite sentrumsarealer, og ikke bygg sentrumsnære boliger uten fellesareal og vaktmester, var rådet fra Holbæk.

Agenda Kaupang har kommet fram til at Melhus har omtrent 1575 tjenestemottakere av et innbyggertall på drøyt 16.000. Summen kommunen bruker på pleie og omsorg, tilsvarer 14.000 kroner pr. innbygger.

Melhus har en forholdsvis ung befolkning, men Agenda Kaupang mener at politikerne må ta høyde for at det blir vekst i antall eldre over 80 år og at det også vil være behov for tjenester til å håndtere folkeveksten som nye barnehager og skoler.

Lekkasje

Dessuten peker konsulentfirmaet på at Melhus har 29 prosent flere tjenestemottakere med diagnosen psykisk utviklingshemmede enn landsgjennomsnittet. Agenda Kaupang mener at det skjer en lekkasje av eldre og utviklingshemmede fra andre kommuner til Melhus.

– Det lekker en del innbyggere fra Trondheim, og det skyldes at Melhus har bedre tjenester og et godt rykte. Melhus har over tid holdt seg blant de 100 beste innen pleie- og omsorgssektoren. Det lokker en del innbyggere – også noen som Trondheim burde ha tatt vare på, sa Holbæk.

I tillegg har kommunen fått råd om å etablere forvaltningskontor som har kommet i gang, og ha en toppleder for pleie og omsorg. Agenda Kaupang mener at forvaltningskontoret burde skifte navn til samordningskontoret.

Konsulentfirmaet har sett på omsorgstilbudet, og da med særlig fokus på Bo- og avlastning (tilbud til psykisk utviklingshemmede), Familie og forebygging (psykisk helsetjeneste og rus- og tiltakstjenesten), Læring og tilrettelagt arbeid (Melhus arbeidssenter) og Aktivitet og bevegelse. Under gjennomgangen har Agenda Kaupang som også ble engasjert til å gi råd om kommunesammenslåing, brukt kommunens innrapporterte tall til Statistisk sentralbyrå (Kostra), workshop med de ansatte og gjennomgang av de over 20 høringssvarene som kom inn.

Kommunen er blitt rådet til å ha egnede boliger til andre grupper som trenger bistand fra kommunen, flere fysioterapeuter og ergoterapeuter, samling av fagmiljø innen tjenesten psykisk helsearbeid/rusarbeid, skaffe arbeid til personer som sliter med psykiske utfordringer og rus og la være å bygge flere kollektiv.

Rådgiverne Hege Askestad og Rune Holbæk fra Agenda Kaupang gikk gjennom rådene fra konsulentfirmaet.
ANDRE TILBUD: Agenda Kaupang mener at omsorgsboliger framfor flere sykehjemsplasser bør være framtida for Melhus. Foto: Gunn Heidi Nakrem