Skolen i Midtre Gauldal advarte i høst mot at de må vurdere å legge ned en skole, dersom det fortsatt skal kuttes like hardt i skolebudsjettet i årene som kommer.

TO EKSTRA STILLINGER: Budsjettet ble bedre enn fryktet for Oppvekst. Det trengs, særlig i skolene på Støren, hvor det er store klasser og normen ikke overholdes på grunn av for få lærere. Med 1,5 millioner kroner ekstra i 2018 får småtrinnet på Støren barneskole opp mot to ekstra lærerstillinger.

Tilsvarer to stillinger

Men da budsjettet ble vedtatt, etter en dans mellom Bygdelista og opposisjonspartiene med Ap i spissen, plusset de på 1,5 millioner kroner på enheten Oppvekst, øremerket til skole. Dette er altså 1,5 millioner kroner mer enn det rådmannen i sitt forslag foreslo.

– Situasjonen ble ikke så ille som vi trodde, på grunn av budsjettforliket, sier Gunn Bergmann og Toril Grøtte.

Henholdsvis skolefaglig rådgiver og kommunalsjef Oppvekst i rådmannens stab på rådhuset.

1,5 millioner kroner ekstra betyr knapt to lærerstillinger på småtrinnet. Disse vil komme godt med, og de vil bli brukt der behovet er som mest: På Støren.

Les om bakgrunnen: - For dårlig lærertetthet - neste skritt må bli å legge ned en skole

Fem stillinger innen 2021

Totalt i fireårsperioden 2017 – 2021, ligger det inn et samlet kutt på 3,3 millioner kroner, som betyr at over vel fem lærerstillinger må bort innen Oppvekstområdet. Som tidligere nevnt er det minimalt å kutte innen barnehagesektoren, som også hører innunder Oppvekstområdet, fordi der har de sin bemanningsnorm som uansett krever sin del av potten.

Ser man på Kostra-tallene, virker det som lærertettheten i Midtre Gauldal er god. Men på grunn av at kommunen har mange fådelte skoler, gir ikke tallene et helt tydelig bilde på situasjonen. Fådelt skole betyr at det er så få elever på skolen, at flere klassetrinn har undervisning sammen.

Uklart bilde fra Kostra

Små skoler krever sin bemanning; de må ha lærere, rektor og en administrasjon. Og lærertettheten på små skoler blir veldig god, sammenlignet med større skoler. Den anbefalte normen er at det skal være 16 elever per lærer på småtrinnet, det vil si fra første til fjerde klasse. Og 21 elever per lærer på mellomtrinnet, fra femte til sjuende klasse. På Støren barneskole følges ikke denne normen, her er det flere elever per lærer. Men totalbildet viser at Midtre Gauldal holder normen, fordi de små skolene har relativt sett få elever per lærer.

Både Bergmann og Grøtte mener dette bildet ikke kommer godt nok frem, når politikerne diskuterer situasjonen i skolen.

Usikker på lærernormen

I høstens budsjettforlik på Stortinget, fikk KrF gjennom den såkalte lærernormen, som vil sikre at kommunene følger nettopp denne normen. Og det skal følge penger med. Men foreløpig vet ikke Midtre Gauldal kommune hvordan dette konkret vil slå ut for dem.

Bergmann sier at det også hersker usikkerhet om hvordan det som kalles tilskuddsmidler vil påvirkes av denne nye lærernormen. I dag får kommunene økt tilskudd for å sikre økt lærertetthet i småtrinnet.

– Når da lærernormen slår inn, hva skjer da med dette tilskuddet? Det er usikkert om vi i det hele tatt vil få tilskudd når normen kommer, sier Bergmann.