Politikerne har bestilt et nytt budsjett fra rådmannen med to promille eiendomsskatt, kontra fire. De har fått et særs lite hyggelig skriv i fanget. Særlig de to store enhetene Pleie og omsorg, samt Oppvekst beskriver en dramatisk situasjon.

 • 10 sykehjemsplasser kan måtte kuttes

 • Kantinene kan bli lagt ned på sykehjemmet og rådhuset

 • Kjøkkenet i Soknedal kan måtte legges ned

 • Aktivitørtilbudet i Budal kan måtte legges ned

 • Én færre nattevakt på sykehjemmet

 • 7,3 lærerstillinger vil falle bort i skolen.

 • På sikt må skolen vurdere strukturelle endringer, det vil si å legge ned en skole

Dette er noe av realiteten og konsekvensbildet politikerne har fått i fleisen. Et flertall i formannskapet godtok nemlig ikke rådmannens budsjettforslag, som foreslo å beholde fire promille eiendomsskatt. Politikerne ville gå tilbake til to promille. De ville ha et nytt forslag fra rådmannen.

Det de nå har fått er en liste med forslag på kutt. Og de får en ærlig beskrivelse fra de forskjellige enhetene på hva dette betyr for dem.

Prekært i eldreomsorgen

Situasjonen i Pleie og omsorg er åpenbar dramatisk. Den er ekstra prekær, fordi enheten i utgangspunktet har spurt om å få økt sitt rammetilskudd med seks millioner til neste år. Dette fordi de har fått nye, lovpålagte oppgaver, som de er pliktige til å gjøre. De har hatt tilsynssaker, som det kreves at de retter opp, samt nye ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunene har fått økt egenandel for det som kalles «særlig ressurskrevende brukere».

Disse nye oppgavene vil til sammen koste 6,1 millioner kroner per år. I rådmannens opprinnelige forslag fikk de kun én million i økning på ramma. Det vil si at det uansett ligger an til store kutt.

Også fra før har enheten måttet kjøre harde kutt, blant annet med å legge ned seks sykehjemsplasser og de skal legge ned bemanningen på Singsås bo- og dagsenter i løpet av neste år.

Får de ikke økt sin ramme tilsvarende seks millioner kroner, betyr det at det må kuttes hardt til neste år:

 • 10 sykehjemsplasser legges ned (allerede er seks lagt ned)

 • Kantinene på rådhuset og i sykehjemmet legges ned

 • Kjøkkenet ved Soknedal bo- og dagsenter legges ned. All mat skal da produseres på Støren

 • De må gå fra fire til tre nattevakter på sykehjemmet

 • Prosjektet med å bli et livsglede-sykehjem avsluttes og legges ned.

 • Aktivitørstillingen i Budal faller bort

 • De må framskynde planen med å bygge omsorgsboliger for demente til 2018.

– Drastiske kutt

Må de i tillegg kutte ytterligere 500 000 på grunn av kutt i eiendomsskatten, vil alt av dagtilbud være på Støren. Dagtilbudet i Singsås og Soknedal vil også bli lagt ned.

Les også: Varsler kirkekutt og økte gebyrer

Enhetsleder Kristin Grindstuen forklarer at hun her har listet opp det de etter en faglig vurdering mener er forsvarlige kutt, dersom de ikke får tilført seks millioner kroner ekstra til neste år. Og det ekstra kuttet med bortfall av dagtilbud, dersom eiendomsskatten skal tas ned.

– Ja, det er drastiske kutt, som vil medføre store endringer på drifta og kvaliteten på tjenestene våre, sier hun.

Enheten har blitt pålagt nye tiltak, som de etter loven er pliktig til å gi. Løsningen blir da enten at de får mer penger i ramma, eller at de kutter tilsvarende.

– Det er klart det hvis vi ikke får midler, vil være tøft og krevende. Det er veldig uheldig, fordi vi har gode tjenester og viktige tilbud. Aktiviseringstilbud til eldre er viktig, og en nasjonal satsing. Det er tiltak som burde vært satset på, og som er svært uheldig dersom det skulle bli tatt bort, sier hun. Særlig trekker hun frem dagtilbudene rundt om på tjenestesentrene, samt kjøkkenet i Soknedal.

– Det å kjenne matlukt, det er kvalitet i tjenesten, for eksempel. Men det er ikke uforsvarlig å ta det bort. Det er det som blir vår jobb, å se på hva vi kan kutte når vi må.

Krever ryddig prosess

– Hva med å kutte ytterligere ti sykehjemsplasser?

– Jeg kan ikke kommentere mer enn at dette er tiltakene vi ser at det er mulig å gjennomføre. Men dette fordrer at vi styrker hjemmetjenesten i betydelig grad, svarer Grindstuen.

BEINHARDE KUTT: Enhetsleder i Pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, har sitt å stå i. Enheten har fått så mange nye, lovpålagte oppgaver, at de trenger seks millioner kroner ekstra til neste år for å opprettholde dagens tilbud. Hvis ikke, blir det dramatiske kutt. – Ja, det er drastiske kutt, som vil medføre store endringer på drifta og kvaliteten på tjenestene våre, sier hun.

Hun understreker at slike endringer, skulle de bli vedtatt, skal og må gjennomføres i en gitt og ryddig prosess med de ansatte. De er ennå ikke kjent med kuttlista, som nylig har blitt jobbet frem.

– Dette må det kjøres prosess på. Kommunen har retningslinjer for hvordan vi skal gjøre omstillinger. Da må vi følge rutinene, lov og avtaleverk.

– Regner du med sterke reaksjoner?

– Min jobb er å synliggjøre konsekvensene, så får andre ta beslutningen om hva som blir den endelige rammen.

Grindstuen sier hennes oppgave er å styre etter den gitte ramma, og at hun vil være lojal overfor det politikerne vil gi dem i rammetilskudd.

– Ikke forsvarlig i skolen

Rammeområde to, Oppvekst, måtte fra før kutte drøye 2,5 millioner kroner de neste fire årene. Samtidig med dette har antallet klasser i skolene i kommunen, steget med 1,5. Med et ytterligere kutt på en halv million til neste år, må de totalt fjerne 7,3 stillinger.

DEN MINSTE SKOLEN: Situasjonen og kuttene innen skolen er så dramatiske, at enheten mener de nå er under det de mener er forsvarlig drift. Hvis dette skal fortsette, må de vurdere strukturendringer. Alle vet hva det betyr: Legge ned en skole. Budal skole er kommunens minste.

Skolefaglig rådgiver Gunn Bergmann skriver at med disse innsparingene «vil skolen være under grensen for pedagogisk forsvarlighet». Hun skriver at strukturelle endringer må vurderes, hvis dette skal fortsette. Sagt med andre ord: Da må de vurdere å legge ned en skole. Å endre på kretsgrensene ble vurdert både i 2015 og 2016, uten at disse ga økonomisk gevinst, skriver Bergmann i notatet.