– Det er sjeldent, bekrefter rådmann Knut Dukane.

Torsdag vedtok et enstemmig kommunestyre å gå til ekspropriasjon av grunnen til ti grunneiere på Støren.

Klarte ikke finne løsning

4. mai vedtok kommunestyret reguleringsplanen for Støren næringsområde. 12. mai sendte kommunen ut invitasjon til forhandlinger om avståelse av grunn til de ti berørte grunneierne.

Rådmannen valgte å gå til det skrittet, fordi han ikke så at forsøk på samtaler ikke så ut til å føre fram. Han forteller at ingen av grunneierne kom dem i møte.

– Og tidsfaktoren er medvirkende, bekrefter rådmannen.

Han sier rett ut at de gjør dette for ikke å miste verdifull tid.

– Hvis vi hadde fortsatt forsøkene på forhandlinger, har vi ikke hatt noen kontroll på tida som blir brukt. Tid er viktig her.

– Hva om Norsk Kylling nå velger enten Orkdal eller Malvik? Er det like travelt da?

– Nå har vi bestemt at Støren næringsområde skal utvikles. For å sikre at det ikke er unødige skjær i sjøen, gjennomfører vi nå dette først som sist, sier Dukane.

Han mener dette skaper ryddighet, også for grunneierne.

Bruker advokat

«Responsen fra grunneierne svarte ikke til forventningene. Ingen responderte med å gi uttrykk for at de var villig til frivillig grunnavståelse.» står det i sakspapirene fra rådmannen. De er forfattet av advokaten kommunen bruker, Advokatfirmaet Engelsen.

Dermed sendte advokaten forhåndsvarsel om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse til grunneierne 24. mai.

Når grunneiere ikke frivillig ønsker å bidra til å avstå grunn, «vil det være nødvendig for det offentlige å fatte ekspropriasjonsvedtak», står det i saksframlegget. Det forutsetter at oreigningslovens paragraf to, annet ledd, blir møtt: «at inngrepet tvillaust er til meir gagn enn skade». Nettopp dette vilkåret mener de blir oppfylt, når inngrepet er hjemlet i en reguleringsplan.

Samtidig søker kommunen om samtykke til forhåndstiltredelse. Dette begrunner de med samme lov, paragraf 25. Det betyr at kommunen kan begynne å jobbe på eiendommene, uavhengig om det ligger et såkalt rettskraftig skjønn i saken. Det gis normalt av Fylkesmannen, men vil trolig ikke være klart før tidligst i 2018. Kommunen ser for seg å starte arbeidet med næringsområdet allerede til høsten.