Konsulentfirmaet Asplan Viak er engasjert av Melhus kommune for å komme med forslag til hvordan Melhus sentrum kan videreutvikles. Engasjementet er en del av sentrumsplanen Melhus kommune jobber med. Mens kommunen jobber med sentrumsplanen, er det byggestopp i Melhus sentrum. Politikerne antar at byggeforbudet vil gjelde i to år.

Valg av konsept

Tirsdag skal Melhus formannskap ta stilling til hvilket av de tre konseptene Asplan Viak har lansert, bør bli rettesnora for den videre utviklinga av Melhus sentrum.

– Melhus har alle muligheter til å få et trivelig og fint sentrum. Vi har presentert tre konsepter, og vi fokuserer på mulighetene og hva som er realistisk. Det er nødvendigvis ikke slik at alt skjer samtidig, og en bør bruke tid på å bygge gode bystrøk, sier sivilarkitekt Lene Nagelhus i Asplan Viak.

Asplan Viak presenterte for to uker siden konseptene for formannskapet, og Nagelhus sa at tiltrekningskraften for Melhus kan være et sentrum preget av folkeliv. Sivilarkitekt Bjarte Hugdal Lykke var også med på presentasjonen, og forteller at han er inngiftet melhusbygg.

– Melhus sentrum er et sted med stort potensial. Flere kunne ha brukt elsykkel, sier Hugdal Lykke.

De tre konseptene er nokså forskjellige, og handler mye om biltetthet og byggehøyde.

Gangnett

Asplan Viak anbefaler et konsept der det legges til rette for et omfattende gangnett i Melhus sentrum. Det skal være lett å komme seg ned til Gaula. Anbefalinga fra Asplan Viak går blant annet ut på at Melhus sentrum skal tilrettelegges mer for barnefamilier, at det anlegges en kultursti som kobles opp mot det Asplan Viak kaller sagasti, og at det tillates en byggehøyde opp i seks etasjer. I dag er fem etasjer maksimal høyde. Det bør legges til rette for parkeringskjellere, mener Asplan Viak.

Konsulentfirmaet lufter tanken om å stenge Gimse bru for biltrafikk, og at den dermed forbeholdes gående og syklende. I tillegg foreslår konsulentfirmaet at det bygges ei ny gangbru litt lenger sør, og at det bygges ei bru for biler mellom Brubakken og Gimsøya.

Mye biltrafikk

Det anbefalte konseptet innebærer at det blir vanskeligere å bli bilist i Melhus sentrum, og at bilistene kan bli bedt om å parkere utenfor sentrum. I dagens Melhus sentrum kjører det daglig nesten 5000 kjøretøy gjennom miljøgata, og til sammenligning er det nesten like mye som døgntrafikken på E6 i Soknedal. Anbefalinga er altså å legge til rette for «gåbyen» for å stimulere folk til å være mer fysisk aktive, og for å få ned bilbruken i sentrum.

Det andre konseptet innebærer at det bygges et lokk over jernbanen, og at det åpnes for urbane boliger med privat takhager. Videre at det tillates en byggehøyde helt opp i 15 etasjer. Under presentasjonen for formannskapet for to uker siden, gjorde Nagelhus oppmerksom på at siden at det blåser en del i Melhus sentrum, kan høye hus forårsaker turbulens.

Konsept tre åpner for at bilen fortsatt skal ha fritt fram i Melhus sentrum, og at boligområder som Gimse, Brekkåsen, Varmbu, Øyås og Løvset vokser videre. Parkering skal fortsatt være på bakkeplan, og det skal være sentrumsfunksjoner på begge sider av Gaula. Maksimalt anbefalt byggehøyde er fem etasjer.

Under formannskapsmøtet for to uker siden sa politikerne blant annet at det er viktig å ha et konsept som er gjennomførbart og som gir signaler om hva politikerne ønsker.

Medvirkning

– Vi er bare rådgivere, og det er opp til kommunen å bestemme. Vår jobb er å finne realistiske og gode løsninger. Kommunen skal selv lage den juridisk forpliktende planen, sier Nagelhus.

Asplan Viak anbefaler at bygg i Melhus sentrum får næringsdel i første etasje slik praksis har vært for mange bygg i de siste årene.

Nagelhus gir ros til Melhus kommune for medvirkningsprosessen kommunen kjører. 2. september skal Melhus kommune ha presentasjon av visjoner for Melhus sentrum, og politikerne er invitert til å stille i en paneldebatt.

I planprogrammet er følgende visjon tatt inn: Melhus sentrum er et urbant og miljøvennlig sted ved Gaulas bredd, preget av kunst, kultur og mangfoldig folkeliv.

gunnheidi@tronderbladet.no

982 60 456

Jan Arne Bremnes (KrF) sa i debatten at det er viktig at Melhus sentrum ikke blir en spøkelsesby slik han mener Levanger er blitt. I midten sivilarkitektene Lene Nagelhus og Bjarte Hugdal Lykke fra Asplan Viak, og til høyre ordfører Gunnar Krogstad som mener at Melhus sentrum ikke er det rette for den som er opptatt av å ha ro.
Miljøgata (Melhusvegen) i Melhus sentrum.
Gimse bru kan bli forbeholdt gående og syklende om forslaget til Asplan Viak følges.