Jernbaneverket har anbefalt Samferdselsdepartementet å bygge den nye godsterminalen på Torgård, og at Torgård foretrekkes framfor Søberg i Melhus.

Ekstra kvalitetssikring

Denne konklusjonen slår ikke samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) seg til ro med, og han har ber om at det skal gjennomføres en ekstra ekstern kvalitetssikring. Statsråden mener dette er viktig siden kostnaden for Torgård har økt betydelig. Samferdselsdepartementet sier i ei pressemelding at kostnadene har økt siden Jernbaneverket leverte sin anbefaling i januar.

Nå koster en fullt utbygd terminal og ny linjekapasitet på Torgård nærmere sju milliarder kroner.

Samferdselsdepartementet skriver i et brev til Jernbaneverket at departementet ikke er tilfreds med at kostnadene har økt så kraftig etter at Jernbaneverket gjennomførte ei konseptutvalgutredning. Det var etter denne utredninga at regjeringa bad Jernbaneverket å gå videre med alternativene Torgård og Søberg.

Tidligere har Jernbaneverket vist til at Søberg-alternativet er to milliarder kroner dyrere enn Torgård-alternativet.

Søberg

I pressemeldinga opplyser statsråden at sentralt i kvalitetssikringa skal nytte- og kostnadsoverslagene for Torgård, Søberg og nullalternativet stå. Dermed er ikke Søberg lenger ute av bildet, og bringes for fullt inn igjen.

Melhus er uansett berørt siden det enten kan komme en godsterminal på Søberg eller at det bygges ei ekstra jernbanespor fra Melhus til Torgård for å betjene godsterminalen og langdistansetogene. Dessuten vil en godsterminal på Torgård bli hørbar i deler av Melhus.

Jernbaneverket har også sett på hvor mye som vil komme ut av et salg av tomta på Brattøra og om det er mulig å ha en trinnvis utbygging av en godsterminal. Trinnvis utbygging ble frarådet fra flere hold før Jernbaneverket sendte inn sitt forslag til departementet.

Aksjonsgruppa mot godsterminal på Søberg jublet da Jernbaneverket pekte på Torgård. Da samferdselsminister Solvik-Olsen i juni var på Skjerdingstad som ligger like ved der en godsterminal på Søberg kan komme, sa han at han ikke hadde bestemt seg for hvor godsterminalen skal komme. Videre sa han at han vil at godsterminalen skal ut av byen.

- Kostnaden på en godsterminal vil bety noe, men skal veies opp mot bruken av landbruksareal og kostnader på tilførselsveier, sa Solvik-Olsen.

Under et informasjonsmøte i Melhus i februar sa prosjektleder Raymond Siiri i Jernbaneverket:

– Det er ingen garanti for at terminalen blir på Torgård, og vi kan bli utfordret igjen. Ingen av oss skal sovne av.

Jernbaneverket måtte levere tilleggsutredning etter at den første utredninga var ferdig, og ifølge Siiri forklare hvorfor Jernbaneverket valgte Torgård foran Søberg.

Regjeringa satte ikke av noe til en ny godsterminal i forslaget til statsbudsjett for neste år selv om Statens vegvesen har sagt at det haster med ei avklaring av lokalisering av hensyn til bygging av ny E6 mellom Trondheim og Melhus.

Derimot har regjeringa foreslått at det bygges avlastningsterminaler på for eksempel Støren

Kvalitetssikringa vil ifølge statsråden, være ferdig i tide til at prosjektet kan vurderes i neste Nasjonal Transportplan, mener Solvik-Olsen.