Fra å ligge nest nederst på prioriteringslista til Nye Veier, har E6-strekninga Melhus-Ulsberg nå hoppet opp to plasser. Forutsetninga for opprykket, er at Lerkrysset ikke er med. Melhus kommunestyre har med knapt flertall vedtatt at Lerkrysset til rundt 400 millioner kroner, kan utgå.

Prioriteringsmøte

Styret for Nye Veier har sett på prioriteringslista igjen, og har altså gitt E6-strekninga Melhus-Ulsberg litt bedre plassering. Imidlertid ligger åtte veiprosjekter fortsatt foran E6 Melhus-Ulsberg, mens tre ligger lenger ned på lista. E6 Melhus-Ulsberg er nå på niendeplass, og er satt i gruppa av veiprosjekter som befinner seg på utredningsstadiet. Rangeringa er laget ut fra hvor modne Nye Veier mener prosjektene i den tildelte porteføljen er. Strekninga Melhus sentrum-Skjerdingstad er den første utvidelsen av porteføljen til Nye Veier, og regjeringa har flyttet dette prosjekt fra Statens vegvesen til Nye Veier.

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier Trøndelag sier at det er en kombinasjon av kostnadsbesparelse og at andre prosjekter ikke er modent nok, som fører til at E6 Melhus-Ulsberg har rykket litt opp.

- Vi har jobbet veldig godt med optimalisering, og vi må fortsette det arbeidet, sier Vatnan.

Kartlegger kostnader

Lerkrysset er altså tatt vekk, og Nye Veier arbeider for å finne eksakte tall for andre innsparinger som deling av Hokammyrtunnelen mellom Kvål og Lundamo, Ulsbergkrysset og endret veilinje gjennom Rennebu. Nye Veier har kommet med en helt ny veilinje forbi Berkåk, og Vatnan sier at det ikke er kjent ennå hva den nye veilinja vil koste.

- Vi må bli sikrere på kostnaden for endret trase og vi må bli sikrere på kostnaden for Ulsbergkrysset, forklarer Vatnan.

På topp på lista ligger E6 Kolomoen-Moelv og på andreplass E6 Ranheim-Åsen. Begge strekningene har fått høy skår når det gjelder netto ringvirkninger, mens E6 Melhus-Ulsberg har fått betegnelsen lav nettovirkning. Andelen tunge kjøretøy på veien har ifølge Nye Veier, økt kraftig.

Om byggestart i 2019

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan har lovt at det er mulig med byggestart for E6 Melhus sentrum-Kvål i 2019. Ifølge lista til Nye Veier er det tidligst mulige byggestartstidspunktet høsten 2019. Kostnaden for E6 Melhus-Ulsberg uten Lerkrysset, er ifølge Nye Veier drøyt 13 milliarder kroner. Før det blir byggestart, må styret i Nye Veier ha gitt klarsignal.

- Styret har prioritering av porteføljen to ganger i året. Før neste jul må vi ha uttalelser fra styret. Det vil spøke for oppstart i 2019 om vi ikke får klarsignal før jul 2018, sier Vatnan.

Bomstasjoner

Nye Veier har hatt oppstartsmøte med Melhus kommune om reguleringsplanen for E6 Melhus sentrum-Kvål, og arbeider også med bompengesøknaden for E6 sør. Målet er ifølge Vatnan, at søknaden blir sendt Samferdselsdepartementet innen mars. Bompengeproposisjonen må være behandlet i Stortinget før det blir byggestart.

Helt eksakt plassering av bomstasjoner er ifølge Vatnan ikke avgjort.

- Bomstasjoner skal plasseres i kryssene, og antakeligvis blir det en bomstasjon på Skjerdingstad og én på Hovin, sier Vatnan.

Nye Veier har ønsket å bygge 110-sone og firefelts vei på mesteparten av strekninga Melhus sentrum-Ulsberg for å øke samfunnsnytten. Prosjekter med høyest samfunnsøkonomisk nytte prioriteres først av Nye Veier.

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland har ikke besvart Trønderbladets henvendelser.