Til Statsforvalteren i Trøndelag

Lovlighetskontroll av grunnlag for beregning av avgift vann og avløp Midtre Gauldal kommune fom 010124

– I kommunestyremøte den 180424 hadde Pensjonistpartiet v/Harald Rognes en interpellasjon om økning i kommunale avgifter for vann- og avløp, skriver Pensjonistpartiet i Midtre Gauldal. Foto: Simen Meisdal

I kommunestyremøte den 180424 hadde Pensjonistpartiet v/Harald Rognes en interpellasjon om økning i kommunale avgifter for vann- og avløp fom året 2024, se FO 1/24. Abonnementsgebyr for vann for en bolig er økt  fra kr 2746.- i 2023 til kr 4259.- i 2024 (økning på 55%). For avløp er abonnementsgebyret uendret, mens forbruksgebyret har økt fra kr 17,53 til kr 32,10 (økning 83 %).

For en gjennomsnittlig bolig med forbruk på 150 m3 tilsvarer dette økte utgifter på kr 4.800.-pr år. Litt større eneboliger får vesentlig større utgiftsøkning enn dette. Det er rundt 1150 abonnenter bolig med kommunalt vann/avløp, og når det gjelder abonnenter næring dreier dette seg om rundt 130. For næringsutøvere har Pensjonistpartiet ingen tall som viser hvordan utslagene vil bli.

Interpellasjonen er besvart fra kommunen og viser selvkostnads-beregninger vann og avløp, se vedlegg til kommunestyret av 180424.

Midtre Gauldal kommune har tilrettelagt et område for næringsformål- det såkalte Støren sør. Det er lagt vann-avløp og strømkabel i samme grøfta opp til næringsområdet. Så  langt har investeringene totalt beløpt seg til rundt 240 millioner kroner. Området har ligget klargjort for formålet i 2-3 år allerede uten at etablering av næringsliv har funnet sted.  Så langt er det som Pp kjenner til ingen abonnenter ved Støren sør. Formålet var å legge til rette for vekst i arbeidsplasser (300) og økt innbyggertall i kommunen.

Det er på det rene at det arbeides med planer for boligbygging i området, men med så høye grunnlagsinvesteringer(bl.a. høydebasseng) at Frøseth har fått pri 1 for boligbygging mens dette område har pri 2.

Pensjonistpartiet tar med dette som bakgrunnsstoff når Statsforvalteren skal vurdere nivå på avgiftene. Det spesielle i denne saken er at det er lagt inn anslåtte kostnader med 30 millioner kroner inkludert mva for vann og avløp opp til Støren sør. Hensikten med å opparbeide vei/og et betydelig næringsareal var å tiltrekke seg bedrifter som kunne gi vekst i kommunen og dette skulle komme alle innbyggere til  nytte. Som det nå er,  blir det bare de av innbyggerne som har kommunalt vann/avløp som må bære en betydelig andel av en feilslått investering? Og det er i alle fall dette forhold som forklarer en stor del av de økte utgifter for abonnentene fra 010124.

Pensjonistpartiet vedlegger notat v/Momentum Solutions datert 240323 som beskriver hvordan vann- og avløpsgebyrene vil utvikle seg  i tråd med at kommunen overtar VA-infrastruktur opp til Støren sør etter at Midtre Gauldal Utvikling KF avvikles.

Pensjonistpartiet i Midtre Gauldal

Harald Rognes