Trønderbladet har hatt to oppslag om økningen av kommunale avgifter for vann- og avløp fra og med 2024, se Trønderbladet av 21.3 og 26.3.24.

Økningen er betydelig i alt kr 4.800.- pr år for en gjennomsnittsbolig med et forbruk på 150m3. En del  eneboliger vil få betydelig større økning. Det er 1149  abonnenter bolig  med kommunalt vann og 1182 abonnenter bolig knyttet til kommunalt avløp, og avgiftsøkningen vil således generere betydelig økte inntekter. Abonnenter næring utgjør rundt 130, men utgifter av denne type  vil for denne gruppe utgjøre fradragsberettigede utgifter og Pensjonistpartiet (PP) har ingen opplysninger om hvordan avgiftsøkningen slår ut for denne gruppen. Kommunen har ikke lov å tjene på denne type tjenester(null-sum spill).

Pensjonistpartiet ønsker at innbyggerne skal bli opplyst om årsak(ene) til dette formidable «utgiftshopp». Hvor er det foretatt større reparasjoner på  ledningsnettet samt kostnad på det enkelte sted? PP er kjent med at det er lagt vann og avløp opp til Støren sør som foreløpig ikke genererer inntekter. Hvordan er dette løst- er kapitalutgifter for noe av lånebelastningen Støren sør ført som utgift før avgift vann- og avløp er beregnet? Evt. hvor mye? Hvis kommunedirektør kjenner til andre forhold som kan medvirke til at innbyggerne bedre kan forstå hvorfor dette «utgiftshopp» er nødvendig, så ber PP om at opplysningene blir gitt.

Alle politiske partier/grupperinger ønsker å legge til rette for økt bolyst. Avgiftsnivået er nok bare en del av bildet når folk velger hvor de vil bo, men alle monner drar. Kommunestyret kan bestemme at vann og avløpsgebyret kun skal dekke en andel av samlet selvkost f.eks 80% , men resterende kostnader må da dekkes av det ordinære kommunebudsjettet.

Kommunestyret ber på denne bakgrunn kommunedirektøren om snarest (før revidert budsjett vår 2024))  å vurdere en  ordning der aktuelle avgiftsøkning begrenses til 80%-  og gir opplysning om hvor mye midler som må omdisponeres for å få dette til.

Støren 3. april, Harald Rognes, Pensjonistpartiet

MERK: Dette er en interpellasjon Harald Rognes har levert inn om økningen i vann- og avløpsgebyrene.