Skrevet av Jørn Ove Moen, leder Melhus Arbeiderparti Per Olav Skurdal Hopsø, gruppeleder Melhus Arbeiderparti

Bjørn Nervik har skrevet et meget god innlegg hvor han setter fokus på lønn, honorarer og stillingsandeler for de folkevalgte i Melhus kommune. Et betimelig fokus mener vi i Melhus Arbeiderparti.

Melhus Arbeiderparti og resten av opposisjonen har i de to siste alternative budsjett for kommunen foreslått å endre de folkevalgte sine vilkår slik at kostnaden til godtgjørelser ville bli redusert med 800.000 kroner. En besparelse som det før siste valg var en tverrpolitisk enighet om, og som ble vedtatt av daværende kommunestyre. Sterkt beklagelig gikk dagens posisjon, Senterpartiet, Høyre og Melhuslista, bort fra denne enigheten straks de fikk anledning.

Når vi nå går inn i andre halvdel av valgperioden ser vi det som naturlig at man på nytt går gjennom folkevalgtes vilkår og godtgjøringsnivået. Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier vil derfor ifm behandling av økonomi- og handlingsplanen nå i desember fremme følgende forslag for å gjøre noe med dette:

  • Godtgjøringsnivået til folkevalgte i Melhus ligger høyt sammenlignet med andre kommuner og må reduseres betydelig. Kommunestyret setter ned et utvalg bestående av gruppelederne for de politiske partiene som skal se på den politiske organiseringen og de politiske godtgjørelsene i Melhus med mål om å få ny ordning på plass til nytt kommunestyre i 2023.

For å unngå økning i godtgjørelsene frem til ny ordning er på plass foreslår vi også følgende:

  • Godtgjøringsnivået for folkevalgte i Melhus opprettholdes på 2021-nivå ut perioden selv om Stortingsrepresentantgodgjøringen økes.

Siden økonomi- og handlingsplanen strekker seg forbi neste valg har vi i tråd med våre tanker rundt dette i vårt alternative budsjett lagt opp til en ytterligere kostnadsreduksjon i perioden slik at årlig besparelse blir minst 1,25 millioner. I dette ligger generell nedjustering av alle godtgjørelser, en halvering av godtgjøringsandel for formannskapsmedlemmer og utvalgsledere til 10%, og en reduksjon av varaordførerstillingen. Innsparingen gir oss midler vi overfører til vår foreslåtte storsatsing innen helse- og omsorgstjenestene.

Når vi forhåpentligvis får tilslutning til vårt forslag om å se på dette med godtgjøring, vil Arbeiderpartiets inngang være at godtgjørelsene skal være anstendige og edruelige. Det betyr at kostnadene skal betydelig ned.