Årsmøtet i Utdanningsforbundet Melhus

Offentlig sektor har store utfordringer med å holde på og rekruttere godt utdannet arbeidskraft. I skolesektoren er bruken av ufaglærte høy. I Norge er den totale lærermangelen slik at 1 av 5 årsverk blir utført av tilsatte uten lærerutdanning.

SSB-tall viser at i Melhus ble 15 prosent av lærerårsverkene utført av tilsatte uten lærerutdanning, det utgjør hele 34 av totalt 215 lærerårsverk i kommunen. Vi ser også at søknaden til lærerutdanninga har gått ned flere år på rad, samtidig som Norge mangler 16 400 lærere.

Vi mener at lærerkrisen og lærermangelen henger nært sammen med lønns- og arbeidsvilkårene i skoleverket. KS må bidra til at lekkasjen av ansatte med høy utdanning i offentlig sektor stoppes.

Lærere med mer enn 4-årig utdanning tjener i snitt mindre enn alle andre med like lang utdanning. (NOU 2021: 5 - regjeringen.no)

Dette er et paradoks, da et sentralt mål for hele samfunnet er å tilby barn og unge opplæring av høy kvalitet som sikrer alle like muligheter til å møte de krav og utfordringer som samfunnet gir.

Siden overføringa til KS, har lærerlønna stagnert. Senest i lønnsoppgjøret i fjor, ble lærere i skoleverket nok en gang nedprioritert. Lærerne sin lønnsvekst ble på 2.3 prosent, mens lønnsveksten for landet totalt ble på 3.4 prosent. Slik kan det ikke fortsette.

Årsmøtet til Utdanningsforbundet Melhus krever et lønnsoppgjør som sikrer:

Reallønnsvekst til alle medlemmer gjennom et sentralt prosentvis generelt tillegg og at mindrelønnsutviklinga for lærere i skoleverket stopper.