Når fortvilte foreldre kjemper for at barnet deres skal få den spesialundervisninga det har krav på og går ut i media med sin historie, mener jeg det er riktig av meg som lokalpolitiker å følge opp. Å la være å si noe er det samme som likegyldighet i mitt hode.

Jeg viser til Gaula sitt innlegg 22/4 der jeg leser at det ikke legges godt til rette for deres sønn som har vedtak på spesialundervisning, men som ikke får tilstrekkelig hjelp i forhold til behov og vedtak i følge foreldrene. Vedtak bygger på behov .

Jeg kommer ikke videre inn på saken, men jeg vil sette fokus på mangelen på ressurser i skolen, i forhold til elever med ulike former for særskilte tilretteleggingsbehov.

Mange elever i grunnskolen har vedtak på spesialundervisning. Et vedtak er et juridisk bindende dokument. I vedtakene konkretiseres tiltak, metode og mål, og det skrives en årsrapport om graden av måloppnåelse. Etter det vurderes det om tiltakene skal videreføres, endres eller avsluttes.

Vedtak om spesialundervisning fører til behov for flere ressurser i skolen. Disse ekstra ressursene som den enkelte skole trenger for å løse oppgavene optimalt, blir ikke lagt i tilstrekkelig grad inn i budsjettene. Budsjett regnes ut fra elevtall og ikke ut ifra de behovene som faktisk foreligger ved den enkelte skole. Ofte blir ekstra oppgaver der det er elev med vedtak om særskilt tilrettelegging tilført kontaktlærer og faglærere i klassen der eleven hører til.

Noen, kanskje alle skoler, prøver å løse noe av denne utvida jobben med å sette opp små grupper som da har en lærer. Men dette gagner ikke alle elever som har vedtak på særskilt tilrettelagt undervisning. Det er lett å forstå at en til eksempel ikke kan sette sammen 1 elev med spesialpedagogiske tilretteleggingsbehov, 1 elev med dysleksi og 1 elev med utagerende atferd i samme gruppe.

I Kaupangrapporten som ble bestilt for å beskrive situasjonen i Melhus-skolen, kommer det frem at i forhold til ressursbruk, så bruker Melhus kommune med den skolestrukturen vi har 38 millioner kroner for lite.

Pensjonistpartiet mener skolene må ha et budsjett som har tåleevne til å særskilt tilrettelegge og til å gi fullstendig opplæring etter vedtak om spesialundervisning.

Vi har tillit til alle rektorer i Melhus-skolen på at dere gjør en god jobb.

Vi har tillit til at lærerne i Melhus-skolen er dyktige.

Dere gjør alle en uvurderlig jobb, men dere kan ikke trylle.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet