Jeg er Marius Krogstad Aune, nyvalgt opposisjonsleder i Melhus kommune og representerer Høyre. Med både bred erfaring og mulighet til å komme inn med nye ideer og bedre løsninger, er jeg veldig motivert som opposisjonsleder. Ikke for min egen del, men fordi det er en god mulighet for å bidra til at Melhus blir en enda bedre kommune for innbyggerne våre. Gjennom å prioritere det viktigste først, vil jeg gjøre din hverdag bedre og styrke Melhus kommune for framtida.

Melhus skal være en kommune med muligheter for alle og frihet til å velge. Her skal det være godt å vokse opp, bo, leve, arbeide, drive næring og ha en aktiv fritid. I dag står Melhus kommune overfor noen store utfordringer, blant annet:

  • Å styrke kvaliteten i de kommunale velferdstjenestene, når kravene og forventningene øker og det samtidig er utfordrende å rekruttere og beholde medarbeidere med kompetansen vi trenger.

  • Å tiltrekke oss nye innbyggere i alle aldre, også barnefamilier. I dag har vi flere steder for få barn slik at eksisterende infrastruktur utnyttes dårligere enn ønskelig.

  • Å ha råd til å finansiere og styrke de kommunale tjenestene, i en tid hvor alt blir dyrere, kommunens økonomiske handlingsrom trangere, vi skal nå klimamål og for mange står utenfor arbeidsliv, utdanning og samfunnsliv.

Selv store utfordringer kan møtes gjennom gode politiske løsninger, når vi prioriterer det viktigste først: kvalitet i eldreomsorg og oppvekst, folks privatøkonomi og et sterkt næringsliv. Ved å sette enkeltmenneskets behov i sentrum, og tro på mangfold og å slippe alle gode krefter til. Det handler om å alltid fornye, forenkle og forbedre Melhus kommune, med trygg, forutsigbar styring som tar Melhus kommune framover. Vi vil alltid etterlyse framdrift, stille krav og forventninger, og vise handlekraft og gjennomføringsevne.

  • Det viktigste først betyr at kvaliteten på tjenestene ikke måles etter antall kvadratmeter med nybygg, men etter om vi fyller byggene våre med godt innhold av høy kvalitet i regi av ansatte med verdifull fagkompetanse – innen barnehager, skole, eldreomsorg og alle kommunale tjenester. Gjennom at veivalg for helse og velferd følges opp og det etableres et mangfold av eldreboliger og -tilbud, og gjennom tidlig innsats og gode lag rundt barna, får vi til god kvalitet i skoler, barnehager og omsorg.

  • Det viktigste først betyr at vi må si ja til planer som åpner for bygging av familieboliger. Leiligheter er bra for å skape rotasjon på boligmarkedet, men nå trengs flere familieboliger, for å få aktivitet i barnehager, skoler, lag og organisasjoner i hele Melhus. For å være en attraktiv kommune å bosette seg i må samtidig kvaliteten på tjenestene styrkes og kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede. Du skal beholde mer av egen inntekt.

  • Det viktigste først betyr at vi må ha vekst og utvikling i hele kommunen og mer fart i næringslivet, som vil bidra til å skape nye jobber i privat sektor og inkludere flere i arbeidslivet, og til framskritt som vil kutte utslipp. Melhus kommune ligger godt plassert for å ta en større del av verdiskapingen i teknologihovedstaden og som kan gjøre det mulig å utvikle nye, klimavennlige løsninger som hele verden kan dra nytte av. Melhus må bli en serviceinnstilt JA-kommune som er på lag med jobbskaperne og med alle som får ting til å skje i kommunen vår.

Framover er jeg opptatt av å samle opposisjonen i sakene vi er enige om. Vi skal være en synlig og aktiv opposisjon, som er konstruktiv og samarbeider der vi er enige med posisjonen, men også er tydelig og viser våre alternative løsninger som ville gjort Melhus kommune bedre. Allerede viser vi i opposisjonen større visjoner og ambisjoner for Melhus kommune. Det skal jeg jobbe for at innbyggerne i Melhus kommune merker. Vi skal være en sterk opposisjon – for Melhus kommunes beste.

Marius Krogstad Aune

Opposisjonsleder i Melhus kommune, Høyre