Melhus KrF ønsker at kommunestyret skal revurdere vedtatte planer om nedbygging av verdifull dyrkajord. Derfor fremmer vi en interpellasjon og ber om en vurdering av økonomiske og juridiske konsekvenser av å oppheve eller endre reguleringsplaner for å tilbakeføre arealer til landbruksformål.

Internasjonale kriser og et skjerpet mål om en sjøforsyningsgrad på 50 prosent har satt nytt søkelys på nedbyggingen av dyrka og dyrkbare arealer. Det er ofte de mest verdifulle arealene med størst potensial for matproduksjon som er blitt omregulert og nedbygd. Slik også for Melhus kommune.

Å erstatte disse arealene ved jordflytting til nye områder er svært kostbart og energikrevende og kan også ha mange andre negative aspekter ved seg. Egnede arealer er vanskelig å oppdrive og vil som oftest være mye mindre egnet for dyrking av matvekster enn de arealene som blir nedbygd. For å anskueliggjøre betydningen av god matjord i gode områder, så vil hvert dekar (1000 kvadratmeter) kunne gi korn til 1000 brød eller 4 tonn poteter hvert år.

KrF viser også til noen av de skjerpede føringene som har kommet fra stat og fylke når det gjelder arealbruk i kommunene:

·         Landbruks- og Matdepartementet skriver i brev til alle landets kommuner datert 23. mars 2022 blant annet følgende:

«En strammere jordvernpolitikk tilsier at kommunene ved planrevisjoner bør vurdere om arealer som tidligere har vært avsatt til formål som innebærer omdisponering av dyrka jord, skal tilbakeføres til LNFR-formål (Landbruk, natur, friluft og reinsdrift).»

·         I regional plan for arealbruk, vedtatt i Fylkestinget 9.2.2022, bes kommunene gjøre nye vurderinger av arealbruken ved rullering av arealdelen der hvor dyrka eller dyrkbar jord er avsatt til utbyggingsformål.

·         Stortinget fattet i juni 2022 et anmodningsvedtak der Regjeringen bes om å legge fram en ny jordvernstrategi med et nytt og enda mer skjerpet mål for omdisponering av matjord.

·         I Statsforvalterens høringsuttalelse den 20. januar i år til Trondheim kommunes forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 bes kommunen om å revurdere arealbruken av allerede regulerte, men ikke realiserte utbyggingsområder.

Dette må Melhus kommunestyre ta følgende av når arealsaker skal behandles, og det trengs en ny totalvurdering av allerede regulerte områder. Kommunestyret må derfor få en oversikt over omfanget av omregulerte dyrka arealer i Melhus kommune og bli orientert om handlingsrommet for tilbakeføring av slike arealer til landbruksformål. Her er det selvsagt viktig med en totalvurdering der en tar hensyn til ulike samfunnsmessige behov og i tillegg vektlegger hvor langt planarbeidet har kommet. Vi ønsker at det skal være forutsigbarhet i kommunens planprosesser. Men det må ikke skremme oss fra å gjøre omprioriteringer der vi ser at det er nødvendig. Nedbygd dyrkajord kan ikke tas tilbake. Dette er irreversible grep som direkte påvirker kommende generasjoners mulighet for en bærekraftig matproduksjon. Vi i KrF opplever dette som et så stort ansvar at vi ber om at dette blir satt på dagsorden nå.