Igjen har Lena Park-prosjektet kommet opp som sak. I sin tid bestilte kommunestyret et forprosjekt på å se på muligheten for å utbedre og samle noen av bofellesskapene for personer med nedsatt funksjonsevne i nedre Melhus. Ønsket var å erstatte gammel og dårlig tilpasset bygningsmasse i noen av de eksisterende bofellesskap. I utgangspunktet en god tanke.

Men saken feilet på minst to måter:

  • For det første; saken manglet den nødvendige forankringen blant brukerorganisasjonene, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og politisk utvalg. Saken var ikke til behandling i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, utvalg for helse, oppvekst og kultur eller utvalg for teknikk og miljø. Den ble behandlet direkte i formannskapet uten at rådet og utvalgene hadde hatt det til behandling, noe som skulle ha vært normal politisk saksgang i slike byggesaker. Og den politiske behandlingen i formannskapet fikk mer et preg av politisk verksted hvor en kom med ønsker om å inkludere enda flere elementer i prosjektet, med både flere ordinære leiligheter enn foreslått, legesenter, lokaler til voksenopplæringen m.m. Altså ble det med ett et mye større prosjekt enn det som var tanken i utgangspunktet.

  • For det andre; saken manglet den nødvendige faglige forankring. Det så en gjennom kritikken til prosjektet fra Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), forskningsmiljø ved NTNU representert ved professor Jan Tøssebro, som påpekte at det ble for institusjonspreget. Og til syvende og sist gjennom at prosjektet ikke ble godkjent av Husbanken som berettiget til å få økonomisk støtte pga. at det ble for institusjonspreget og dermed ikke i tråd med lovverket.

Dette viser en sak som egentlig ikke var moden nok. En sak som hadde hatt godt av å ha gått noen runder blant brukerorganisasjoner, råd og politiske organ for å få belyst alle sider av saken. For å få inkludert og avklart alle tanker og ideer som dukker opp på veien. Både administrasjonen og posisjon fikk kritikk av opposisjonen for hvordan saken hadde blitt håndtert, med lovnader om at dette skulle ev lære av. Det er da forstemmende at posisjonen igjen trekker Lena Park prosjektet opp av hatten gjennom et tilleggsforslag i tilknytning til en annen sak. Tilsynelatende uten noen faglig og politisk forankring utover seg selv.

Det er ikke tvil om at det må gjøres noe med bofellesskapene på Lensmannsgården og Rådhusvegen, og Arbeiderpartiet har hele tiden ønsket det og fremmet forslag om dette. Muligens kan et samlet prosjekt som har brukerne i fokus og i tråd med lovverket være en god ide. Men da må prosessen rundt det håndteres på en ryddig og ordentlig måte. Erfaringen fra tidligere i perioden er at vi ikke får det med dagens politiske ledelse.

Einar Gimse-Syrstad

Ordførerkandidat Arbeiderpartiet